Базаржапова (Дашеева) Галина Хандуевна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - %D0%93.-%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D2%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpgЗаслуженный работник культуры Республики Бурятия и Российской Федерации, лауреат премии Союза журналистов Бурятии имени Ярослава Гашека, лауреат межрегионального конкурса журналистов «Сибирь – территория надежд», член Союза писателей и Союза журналистов России, народный поэт Бурятии, главный редактор общенациональной газеты «Буряад үнэн»,  «Дүхэриг», редактор литературно-художественного журнала «Байгал». Автор гимна родной школы – «Yлэгшэнэйм hургуули».

Основные вехи жизни и творчества

Базаржапова Г.Х. родилась 24 апреля 1952 г. в с. Улекчин Закаменского района Бурятии. 
Окончила Бурятский государственный педагогический институт им Д. Банзарова. В студенческие годы была членом студенческого литературного объединения «Залуу наһан» («Юность»). Активно занимается популяризацией творчества бурятских писателей на страницах газеты «Буряад үнэн» и журнала «Байгал». Участник семинара молодых писателей Сибири в г. Абакане (1986), где её творчество высоко оценено мастерами поэзии Ю. Кузнецовым, Б. Бедюровым. 
            Стихи Г. Базаржаповой навеяны философским восприятием жизни, размышлениями об истоках бытия и духовности, о связи времен и поколений. Первый поэтический дебют состоялся в школьные годы, с публикацией первых стихов в районной газете. Автор поэтических сборников «Эхын энхэрэл» (Нежность матери) (1983), «Уулзуур» (Соприкосновение) (2001), «Дыхание Хангая» (2002) и др. Стихи включены в энциклопедию «Современная литература народов России».


«Уулзая хоюулаа»
Уулзая хоюулаа —
Мүшэдэй зүйдэл,
Мүнгэлиг дэлхэйн
Мүхэреэн гүйдэл
Хараял хоюулаа,
Үзэел хоюулаа…
Уулзая хоюулаа —
hарын толые,
hаргаама гэрэлдэнь
hажаhан талые
Хараял хоюулаа,
Үзэел хоюулаа…
Уулзая хоюулаа —
Дайдамнай hайхан,
Дуулим hүниндөө
Дурамнай hайхан —
Дуулаял хоюулаа,
Дурлаял хоюулаа…
Уулзая хоюулаа —
Үүрэй сайтар
Уужам Буряадайнгаа
Дуулим энгэртэ —
Дуулаял хоюулаа,
Дурлаял хоюулаа…

***
Хайшаа яашаа аяншалхадам,
Харгын заяа айладхыт,
Хамаг hайхан зониие
Хани болгон уулзуулыт.
Наашаа, саашаа айлшалхадам,
Намхан заяа айладхыт,
Наартай hайхан зониие
Найза болгон уулзуулыт.
Ойгуур, холуур аяншалхадам,
Одото заяа айладхыт,
Олон hайхан зониие
Ойро болгон уулзуулыт.

«Полкын хүбүүд»
Түгэсэжэ байгаа галта дайн —
Тогтобо хотодомнай полк,
Тоомтойхон албатан хүбүүдтэй
Тусгаар взвод ерэлсээ hэн.
Эрэлхэг бүргэдүүд, —
Полкын хүбүүд
Эрдэмдэ бидэнтэй hурахань,
Эхэ орондоо эдэмнай мэдээжэ
Эльбэдэшье, Германидашье хүрэhэн.
Хэзээ hургуулидамнай ерэхыень
Хүлеэжэ ядан байгаабди,
Хэмгүй ааша абаритай гү?
Хэмтэй али, аятай гү?
Эгээл hүүлшын партада
Эреэлиг ногоон хубсаhатай
Энгэртээ ялагар медальтай
Эдирхэг хүбүүд hуушаба.
Одоол ямар атаархал
Одотон досоомнай түрөө hэм:
Байлдаанда ябажа үзэhэн лэ,
Бата сэрэгшэд бэеэрээл.
Харин заримдаа тэдэнэй
«Хоёр» сэгнэлтэ абахадань,
Хошон зугаа гаргажа.
Хүхидэг байгаа бэлэйбди.
Үнэндөө эдэмнай яб гэмэ
Үлэмжэ hэргэлиг hонор hэн,
Сэрэгшын сэхэ журам ёhо
Сахиhан зандаа ябадаг hэн.
Захиралта гэнтэ дуулдана аа гү,
Залинта тулалдаан эхилнэ аа гү —
Залд гэhэншүү болодог hэн,
Захаhаа бэеэ абанги…
Томо багагүй түлхисэлдэн
Тоомоо таhархабди бултадаа,
Мухарин носолдохобди түрисэлдэн
Медальнууд ханхинан зэдэлхэ.
Айдар бага наhандаа
Аляалан иигэжэ бусадаг hэн,
Алдар солодонь хүртэhэндэл
Абяагүй мэдэрэлдэ абтадаг hэмди.


Отдельные издания

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - %D0%93.-%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%8F-684x1024.png 1. Дыхание Хангая [Текст]: Лирические стихи / Г. Базаржапова;  иллюстрации Т. Манжеева. — Улан-Удэ: Буряад үнэн, 2002. — 88 с.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - %D0%93.-%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A3%D1%83%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%83%D1%80-752x1024.png 2. Уулзуур [Текст]: уянгата шулэгууд / Г.Х. Базаржапова. — Улан-Удэ: Буряад үнэн, 2001. — 96 с. Перевод заглавия: Соприкосновение

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - %D0%93.-%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B0-%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%85%D1%8B%D1%82-727x1024.png

 3. Одото заяа айладхыт [Текст]: очерки / [Г. Х. Базаржапова-Дашеева]. — Улан-Удэ: Республиканская типография, 2007. — 380 с.: ил. — Текст параллельный русский, бурятский. Перевод заглавия: Даруйте мне высокую звезду.

4. Эхын энхэрэл [Текст]: стихи на бурятском языке / Г. Х. Базаржапова. — Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1983. — 55 с.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - %D0%93.-%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB-739x1024.png5. Зальбарал [Текст]: уянгата шүлэгүүд / Г. Х. Базаржапова. — Улан-Удэ: Издательство НоваПринт, 2017. — 208 с.

Публикация в периодических изданиях и сборниках

1996

 1. Гансахан үдэшын хугасаада [Текст]: шүлэгүүд / Г. Х. Базаржапова // Байгал № 4. — Улан-Удэ, 1996. — н. 41-43.
 2. Эльгэлэн энхэрhэн төөбимни [Текст]: / Г. Х. Базаржапова // Байгал № 4. — Улан-Удэ, 1996. — н. 57-60.

2004

 1. О, блистательный маэстро!: Гитарист-виртуоз Виктор Куржумов/Г. Базаржапова-Дашеева [Текст] / Базаржапова-Дашеева Г // Бурятия. — 2004. — 8 окт.-С.5. — с. 2004  
 2. «Пой, звени, моя гитара» [Текст]: гитарист-виртуоз Виктор Куржумов / Базаржапова-Дашеева Г // Буряад үнэн. Дүхэриг. — 2004. — 21 окт.-С.21. — с. 2004   
 3. Поэдууд-Замбиhаа бууhан заяашад [Текст]: о поэтессе Галине Раднаевой / Базаржапова-Дашеева Г // Буряад үнэн. Дүхэриг. — 2004. — 5 февр.-С.16. — с. 2004 

2006

 1. Дар судьбы [Текст]: декан библиотечного факультета ВСГАКИ К.Г.Полонных /Г.Базаржапова-Дашеева / Базаржапова-Дашеева Г. // Буряад үнэн. Дүхэриг. — 2006. — 20 апр.-с.16. — с. 2006
 2. Эргэнэ-Хоной элшэ хүсэдэ хүртоод. [Текст]: о новой книге А.Ангархаева «Небо и земля»/Базаржапова-Дашеева Г / Базаржапова-Дашеева Г // Буряад үнэн. Дүхэриг. — 2006. — 19 янв. — с.20. — 2006

2007

 1. «Сэсэн бодолоо сэсэглэжэ байhандаа.» [Текст]: к 75-летию поэтессы Ц.Ц.Дондогой / Г.Базаржапова-Дашеева  // Буряад үнэн. Дүхэриг. — 2007. — 20 дек.(№50) — с. 21. — с. 2007 

2010

 1. Ш. Б. Бакшеев «Таёжная быль Закамны» [Текст]: / Г. Х. Базаржапова-Дашеева // Ажалай туг — 2010. — № 1. – январиин 26. — с. 20.

2011

 1. Средоточие национального духа [Текст]: / Г. Дашеева // Байкал № 6. — Улан-Удэ, 2011. — н. 3.

2012

 1. Уран зохёолой нэгэдэлнүүдээ hэргээел; Сагаан дали- сагаан заяатай гэрэл (литературна нэгэдэлэй мүндэлhэн тухай) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева// Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 3-4.
 2. Уран Дүшын ханхинаан зэдэлhээр [Текст]: литературное объединение «Уран Дүшэ» Закаменского района / Г. Базаржапова-Дашеева// Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 3-5. 
 3. Абын захяа. Үглөөнэй наранай элшэ шэдитэйл [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева// Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 57-59. 
 4. Захаамин нютагай таабайнарта [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева// Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 123. 
 5. Барга угай тугые ургэхэ, «Боолон Тумэрэй» аялга зэдэлуулхэ [Текст]: Курумканское литературное объединение «Боолон Тумэр» / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 3-5. ББК 83.3(2=Буря)
 6. «Байгалай буудал»: Баргажан-Түхэмтэй танилсыт [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 168. ББК 83.3(2=Буря)
 7. Буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ — бата нэмэри [Текст]: интервью с министром культуры РБ Т. Цыбиковым о развитии бурятского языка / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5-6. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 3-14.

2013

 1. Алтан хэблигээр тодорhон бэлэй [Текст]: памяти ученого С. Ш. Чагдурова / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5-6. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 20-24.   
 2. Гэрхэн = Теремок: [по мотивам русской народной сказки / перевод на бурятский язык В. В. Мешков; литературная обработка Г. Базаржапова; художник А. Костылев]. — [Пекин: [б. и.], 2014?]. — [18] с. : цв. ил. ; 20 см. — (Онтохонууд = Сказки). — Текст параллельный на бурятском и русском языках. 
 3. «Алтанхан эрхи боложо үлдэһэн аяа, минии Буряад!» [Текст]: о публикациях в журнале «Байгал» заметок о монгольской литературе / Г.Базаржапова-Дашеева // Буряад үнэн. Дүхэриг. — 2013. — 12 декабря (№ 49) — н. 24.   
 4. Булюу хүсэтэй «Булаг» [Текст]: литературное объединение «Булаг» Еравнинского района / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 3-4.  
 5. «Салгидаһан, сад гэмэ Ленэмнай.» [Текст]: о поэтессе Е. Цыбикжаповой / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2013. — с. 101-103. ББК 83.3(2=Буря) 
 6. Ая гангын орондо айлшалая; Буусаяа алталхаяа бусааб [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 3-4.
 7. Булюу хүсэтэй булаг [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 3.
 8. Заяагаараа заларhан Зандан Жуудаа мүргэмэй [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 188.
 9. «Түрэһэн үдэрыем һайндэр болгожо, дууша ажабайдал тэмдэглээ һэн гү? [Текст]: интервью с поэтессой Г. Раднаевой / Г. (Санжэ-Сүрэн) Раднаева // Байгал № 5-6. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 152-158. 
 10. Түүхэ түгдэрхэгүй, уг удархагүй [Текст]: о творчестве поэтессы Д. Доржиевой / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 21-25. 
 11. Шэнэ гаршагуудаа дурадхая [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 89.
 12. Богдо хаан уулын оршом — оюун бэлигэй бурханай юртэмсэ [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2013. — н. 144.  

2014

 1. Онтохонууд яагаад мүндэлөө hэм?; Буусын hургаал; hагсуухай; Зуhалангай эзэн — Федора; Гуламтын үльгэр [Текст]: рассказууд / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2014. — н. 85-99.
 2. Айлтагүйн Нумаатай хөөрэлдөөн «Үндэhэтэнэй мэдэрэл үнэтэй даа» [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2014. — н. 127-130.
 3. Эхын аша харюулха тухай зальбарал [Текст]: стихи и воспоминания о матери / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2014. — н. 79-85. 
 4. Эрдэни зэндэмэнитэ шүлэгүүд [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2014. — н. 70-72.
 5. Монгол туургата уран зохёолшодой шэнэ сэтгүүл [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2014. — н. 120-128.

2015

 1. Заатагүй, hаатангүй захил хүүлыт [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2015. — н. 173.
 2. Бүмбэрсэгөө гоёоhон багша заяатай [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2015. — н. 169-170.
 3. Боди сэдьхэлтэнэй үгэ мүнхэ [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2015. — н. 25-30.
 4. Рассказууд [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2015. — н. 3-14.
 5. Удха найруулгын ёhотой эзэн [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2015. — н. 30-33.
 6. Хонхыемнай хэн наяруулхаб? [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2015. — н. 150-154.
 7. Зурагаа бүтээхэдээ золтойб (Уран зурааша С. Ушницкиин бүтэлнүүд тухай) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2015. — н. 166-167.
 8. Эхин дураниинь эрьен бусаал [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2015. — н. 154.

2016

 1. Агууехэ шэди алтан дэлхэй дээрэ байха ёhотой [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 42-55.
 2. Анхарыт: алтан эрхи [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 167.
 3. Алтарганын толи [Текст]: шүлэгүүд / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 36-47.
 4. Лхамасу Батуевнада зорюулга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 60.
 5. Эсэлтэгүй эрьеэд ерэжэ байдаг наран мэтэ (Ая-гангын орон гэhэн музей буусые эрхилэгшэ Свнтлана Банзаракцаеватай Галина Дашеевагай хөөрэлдөөн) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 3-9.
 6. Буумал шэдинь мүнхэ лэ! [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 174.
 7. Шэлэгдэмэл үдэшэнүүд : хахасалгын уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 98.
 8. Мүнгэнэй түлөө бэшэ, мүнхэ сэдьхэлэй түлөө [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 100.
 9. Цырендулма Дондогойн оршуулгын орьёл [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2016. — н. 139.

2017

 1. Галина Базаржаповай суглуулбариhаа [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 171.
 2. Хэлэмнай, хэблэлнай заяатай, залгаламжагшадтай [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 9.
 3. Зали абьяас буужал байна (арадай дархан Валерий Цыбиков тухай) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 172.
 4. Буряад-монголшуудай hүлдэ тухай бодомжо (Г. Базаржапова-Дашеевагай Цэбэг Хобраковтой хэhэн интервью-хөөрэлдөөн) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 160.
 5. Буряадай мэдээжэ поэт В.К. Петоновай 85 жэлэй ойдо. Бэеэ үгэнгеэр, үнэн сэхээр [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 36.
 6. Буряадай элитэ уран зохёолшо, сэтгүүлшэ Ц.Ц. Дондогойн 85 жэлэй ойдо. Бэлигтэнэй найжа, үндэр долгито үгын эзэн [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 46.
 7. Оршуулгамнай орхисооной болоо гү? [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 3.
 8. Буряадай арадай поэт Дулгар Доржиевагай 75 наhанай ойдо. Жаргалтай агшан зуурануудые ургалжал ябыт [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 77.
 9. Сагаан үбгэнэй адистай [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 169.

2018

 1. Ушартай уулзалга [Текст]: / Г. Дашеева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 111.
 2. Эрдэни-зэндэмэни мэтэл… (эрдэмтэн Г.Н. Очироватай хөөрэлдөөн) [Текст]: / Г. Дашеева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 143.
 3. Барга — Буряадын баатарлиг «Тооли»; Шэнэ галзуу баатар [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 4-6.
 4. Хаад бурхад тухай хаан домогууд [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 3.
 5. Уран зохёолой түүхэдэ — өөрын мүр (эрдэмтэн Т. Самбяловагай шэнэ ном тухай) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 101.
 6. Монголтой соёлой талаар харилсаа үргэдхэхэ (Д. Сультимовтай хөөрэлдөөн) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 3.
 7. Дэлгэр бэлиг [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 80.
 8. Ород уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 153.
 9. Үлэгшэн нютагай домогууд [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 132.

2019

 1. Төөбиидөө; Нютагтам; Уулын эзэн; hургаал [Текст]: шүлэгүүд / Г. Базаржапова // Ажалай туг. — Захаамин, 2019. — Июл. 12.
 2. Агууехэ Сайн замаар [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 132.
 3. Далан долоон домогоо дабтан байжа илабал даа [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 3.
 4. Долоон үбгэдэй гэрэл [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 111.
 5. Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 149-153.
 6. Сэсэн хатан Соркуктай Бэкүни: «Алтан дээд үнэний аялгуу» (Монголhоо айлшан Гэндэнгиин Долгорсүрэнтэй хөөрэлдөөн) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 71.
 7. Шэди гэжэ бии гү, алтан дэлхэйдэ? (уянгата үгүүлэл) «Минии монгол» (дүрбэлжэн мүртэй шүлэгүүд) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 21.
 8. Эрдэнитэ зурагуудай эзэн [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 172.
 9. Соркуктай хатан — монгол түрын шэмэг [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 53-60.

2020

 1. Монгол судлалда — онсо нэмэри (Виктор Гунгаров тухай); Шэнэ сагай домогшон (Анна Виноградова тухай) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2020. — н. 63-84.
 2. Дамба Цыбиновичэй Даамай hургаал [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Yнэн № 20. — Улан-Yдэ, 2020.
 3. Байгал — минии гайхал [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Yнэн № 19, 20, 21. — Улан-Yдэ, 2020.
 4. Ород уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Yнэн № 42. — Улан-Yдэ, 2020.
 5. Ород уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Yнэн № 43. — Улан-Yдэ, 2020.
 6. Далан долоон домог [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. — Ноябр. 13.
 7. «Буряад үнэнэй» шогуудhаа [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 45. — Улан-Удэ, 2020. — Ноябр. 18, 25;
 8. «Буряад үнэнэй» шогуудhаа [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 47. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 2.
 9. Ород Уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 46. — Улан-Удэ, 2020. — Ноябр. 25.
 10. Ород Уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 46. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 2.
 11. Ород Уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 48. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 9.
 12. Буряад үнэнэй» шогуудhаа [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 48. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 9.
 13. Зерда; Совет сэрэгшэдтэ туhалhан бурхан; Дугаргаржаама абараа hэн гү?; Япон Бадма; «Буряад үнэнэй» түүхэдэ ороhон «Будамшуу»; Дээрээ ортодоггүй ахатамнай; Ород Уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Байгал № 5. — Улан-Үдэ, 2020. — н. 8, 14, 20, 73.
 14. Ород Уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 49. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 16.
 15. Буряад үнэнэй» шогуудhаа [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 49. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 16.
 16. Олон hалбарита бэлиг. Доржо Сультимовай 70 наhанай ойдо [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 50. — Улан-Үдэ, 2020. — Дек. 23, 30.
 17. Ород Уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 50. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 23.
 18. Буряад үнэнэй» шогуудhаа [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 50. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 23.
 19. Ирагуу найруулагшад — шэнэ жэлэй хүндэлэлдэ [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 51. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 30.
 20. Ород Уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 51. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 30.
 21. Буряад үнэнэй» шогуудhаа [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 51. — Улан-Удэ, 2020. — Дек. 30.

2021

 1. Олон hалбарита бэлиг. Доржо Сультимовай 70 наhанай ойдо (Үргэлжэл) [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 1. — Улан-Үдэ, 2021. — Янв. 13.
 2. Ород Уласай олон хэлэтэ уянга [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 1. — Улан-Удэ, 2021. — Янв. 13.
 3. Буряад үнэнэй» шогуудhаа [Текст]: / Г. Базаржапова-Дашеева // Буряад Үнэн № 1. — Улан-Удэ, 2021. — Янв. 13.

О НЕЙ

Сибири  — высокую культуру: к открытию семинара молодых писателей / М. Е. Кильчичаков // Советская Хакасия. – 1985. – 12 авг. — №184

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Полезные ссылки

Полезные ссылки