Будаев Амгалан Александрович

                                         Биография.

Амгалан Будаев родился в 1979 году в селе Утата      Закаменского района. Он автор трех поэтических книг:  «Высокогорный Утатуй» (1997г.), «Волны Оронгодоя»  (1998г.) и «Свет вечной любви» (1999г.). Участник  семинара молодых писателей республик Сибири и г.  Абакан (1999г.). Лауреат авторской премии  газеты  «Буряад үнэн» в номинации «Гуа сэсэн хатан-98».  Лауреат премии госкомитета по делам молодежи,  физической культуры, туризму и спорту Бурятии (1999).  Член Союза писателей России (1999).

С помощью Джулии Стюарт стихи были опубликованы в США, и книги вошли в Интернет США.

В 1998г. окончил полный курс целителя-массажиста.Целитель-массажист 2000г., лауреат авторской премии газеты «Буряад үнэн» (Дүхэриг), конкурса «Минии мүшэн, шинии мүшэнтэй» 2001г.

В школьном возрасте, заняв 1-ое место в республиканской олимпиаде в творческой секции по бурятской литературе, был зачислен студентом факультета бурятской филологии бурятского государственного университета в 1996 году.

Стихи постоянно печатаются в газетах «Буряад үнэн» (Дүхэриг) под литературным псевдонимом «Алмаз Природных» и корреспондентским псевдонимом А. Будаин. А так-же под своим именем Амгалан Будаев печатается в газете «Агинский толон», «Толон-Үетэн».

Благодаря помощи земляка, председателя «немецкого центра» г. Улан-Удэ Хубрикова Олега Михайловича стихи были опубликованы в газете «Дойч».

В школьном возрасте Амгалан любил одну девушку. Даже в блокноте 7 класса были они вместе «плюсованы». И спустя 10 лет мечта и долгожданная любовь свершилась. Сейчас они вместе, счастливы и смеются, просматривая школьный блокнот 7-8 класса.


«Баатар хаанай магтаал»

Уран-Дүшын хормойhоо

Зэдэ мүрэн эхитэй даа,

Дээдын дүрбэн нютагаа

Дүүрэн тэгшэ харагша,

Албанда ябаhан хүбүүдэй

Арюун сээжын hахюуhан,

Дайнда мордоhон хүбүүдээ

Дүлэн сооhоо гаргагша,

Уула тэнгэриин хормойhоо

Үргэжэ хүбүүдэ харагша,

Буугай hомые халхалха

Барисын эзэн Баатар хаан.

Шэбэнэжэ юрөөлөө урдагша

Шууяа түргэн Сэхир голоо,

Арса хүжөөр анхилhан

Аршаан булаг голнуудаа,

Хүбшэ, тайга, нугануудаа,

Хизаар татаhан хадануудаа,

Холын газарта хүбүүдээ,

Харида ябаhан басагадаа

Хаража hуудаг Баатар хаан.


«Эсэгын нэрэ»

Эсэгэмни багадам намайгаа орхёо.

Сэдьхэлдээ мартаагүй байжа болоо…

Эсэгын hургаал нагасам үгөө,

Агта мориной дүрөөдэ хүргөө…

Элдин-Бэлшэрэй хада уулые

Эсэгэмни гэжэ нэрлээ hэм.

Хашалгүй шугы түглөөрнь наадажа,

Харгантынгаа долги шагнан тэнжээ hэм.

Эсэгын нэрэ абаhан дайдамни

Эрхэхэн намаяа дуушан болгоо.

Хари газарта ябахадам, харалсажа,

Харижа ерэхыем хүлеэн байгшал.

Үнэнтэ hургаал мартагдадаггүй юм даа,

Үргэхэб үхибүүдээ өөрөө хожомынь.

Хүдөөгэй hэбшээ hалхи шагнажа,

Хүмүүни зүрхэнэй шүлэг дэлгэхэб.

Эсэгын нэрээр дэлхэйе гаталжа,

Энеэхэ, уйдахашье саг байха…

Үнэн hайхан дураяа олоходоо,

Унтаршагүй гал гуламтаяа бадаруулхаб.


Библиография

Отдельные издания

  1. Мүнхэ сагаан һарьдагтай минии нютаг Утаата [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев. – Улаан-Үдэ: Бурятский государственный университет, 1997. – 31 н.

    Высокогорный Утатуй: стихи


        2. Оронгодойн долгинууд [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев. – Улаан-Үдэ: Буряад үнэн, 1998. – 22 н.

       Волны Оронгодоя: стихи


        3. Мүнхэ дуранай гэрэл [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев. – Улаан-Үдэ: Буряад үнэн, 1999. – 51 н.

       Свет вечной любви: стихи на бурятском и на русском языках.


         4. Инаг дуранай бэшэг [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев. – Улаан-Үдэ: НоваПринт, 2012. – 56 н.

       Послание любимой: стихи


         5. Унтархагүй  дуунуудни [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев. – Улаан-Үдэ, 2014. – 53 н.


          6. Этигэлэй харгы [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев. – Улаан-Үдэ, 2014. – 23 н.


           7. Дуунайм тайжа хатад [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев. – Улаан-Үдэ, 2015. – 47 н.


            8. Сэдьхэлэй мүшэнүүд [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев. – Улаан-Үдэ, 2015. – 51 н.


Публикации в периодических изданиях и сборниках

2001

  1. Һаруулхан инаг дуран досоомни бадарна [Текст]: шүлэг / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Майн 29.
  2. Инаг гансадаа; Мүнхэ дуран; Хангай харгантам; Ургы [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Апр. 24.
  3. Сагһаа урид нүгшэһэн минии нагаса [Текст]: [Александр Дымпиловай мүнхэ дурасхаалда]: шүлэг / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июниин 19.

2002

  1. Хэлэеэ мартаһан буряад [Текст]: үнэн болоһон ушар / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Янв. 8.
  2. Мүнхэ дуран; Хүдөө нютаг; Намарай аялга [Текст]: үнэн болоһон ушар / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Янв. 8.
  3. Тарбаган малгай бэлэг [Текст]: үнэн болоһон ушар / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Июлиин 2.
  4. Гутал мориндоо үмэдхэбэ [Текст]: үнэн болоһон ушар / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Июлиин 23.

2003

  1. Хүлеэһэн лэ зандаа [Текст]: үнэн болоһон ушар / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2003. – Авг. 5.

2012

  1. Инаг гансадаа; Хүлеэнэб; Бусахалби; Одхон дуран; Мэргэн хараса; Дуранай зүүдэн [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев // Байгал №2. – Улан-Үдэ, 2012. – н. 102-105.

2014

10. Хүхюу Буряад [Текст]: / А. Будаевай суглуулбариһаа // Байгал № 1. – Улан-Үдэ, 2014. — н. 171.

2016

11. Шүлэгүүд [Текст]: шүлэгүүд / А. Будаев // Байгал № 2. – Улан-Үдэ,2016. – н. 40.

12. Бурханай табиhан алтан дуhалнууд… [Текст]:  / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2016. – Янв. 29.

2019

13. Инаг дуранай бэшэг (дуун); Аршаан нютаг; Һайхан; Баатар хаанай магтаал; Ушхайтын басаганда [Текст]:  / А. Будаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Окт. 25.

Публикации о нём

1. Бальжурова, С.Бурханай табиһан алтан дуһалнууд [Текст] / С. Бальжурова // Ажалай туг. – Захаамин, 2016. – Янв. 29.

2. Мүнхэ дуранай гэрэл бадаргаагша  [Текст] / С. Ринчинов // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Февр. 10.

    Амгалан Будаев тухай

 

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Полезные ссылки

Полезные ссылки