Цыренов Хандажап Базарович

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - %D0%A6%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF-%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-711x1024.jpgЦыренов Хандажап Базарович родился 27 января 1949 года в селе Енгорбой. Окончив восьмилетнюю школу села Енгорбой, работал трактористом. Затем был призван в армию, служил в Читинской и Иркутской области. Вернувшись домой, начал работать сварщиком и токарем в родном совхозе. До выхода на пенсию вместе с супругой, Раисой Бадмаевной  работали скотоводами. Они вырастили и воспитали 6 детей. Сейчас Хандажап Базарович живет в родном селе, радуясь 17 внукам.


«Хатан Эхэ»

Нангин тэнгэриин нарата хун шубуунһаа

Ногоон дэлхэйн эхи табиһан

Налгай һайхан юһэн дангина

Намаа сэсэг надхуулжа,

Наһанай жаргал асарһан,

Хара далайн аршаан булагаар

Хөөрхэн бэеэ арюудхаһан Эхэ —

Хүхэ тэнгэриһээ заяатай,

Хонгоодорой дангина.

Хун шубуунһаа гарбалтай хадаа,

Хуһан сэргэеэ мүнхэрүүлһэн.

Үүрэй сайтар үргэһөө һамшааһан

Үндэр түрэлтэй Алан гуа Эхэһээ эхитэй,

Үргэн дэлхэйдэ алдараар мүнхэжэһэн

Үнэр сэдьхэлтэй Богдо хаан Чингис,

Хүн зондоо туһатай, харын ехэ дурдалгатай,

Хатуу шэрүүниие хүдэр бэедээ үзэһэн,

Хүхюу наһандаа хонгёохон дуугаа

Хэтын хэтэдэ хүнхинүүлэн ябаһан,

Хонгоодор зомни холын холоһоо ерэжэ,

Хангалаар анхилһан хонгор дайда шэлэһэн

Хун шубуун Хатан Эхэмнай

Хүхэ мүнхэ тэнгэриһээн харалсажа,

                                             һахижа байдаг.


Библиография

Отдельные издания

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2006

 1. Хадын басаган: Эхэ дэлхэй; Захаамин нютаг [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Сент. 26.
 2. Эрдэмэй замаар [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Окт. 31.
 3. Буряад хэлэн; Эжымни; Нурта нютагни; Зэдэ гол [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Дек. 26.
 4. Винтовкоор хэрмэ агнаба [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Дек. 26.
 5. Эхэ байгаали [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Июл. 25.

2007

 1. Үнэшэрхэ гээшэ гайтайл даа [Текст]: рассказ / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2007. – Июниин 27.
 2. Хөөрхэн үхибүүд; Нангин гуламта [Текст]: рассказ / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2007. – Июниин 27.
 3. Хонгоодор [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2007. – Окт. 30, Нояб. 27, Дек. 25.

2008

 1. Хонгоодор [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Янв. 29-Апр. 22.
 2. Хангай дайдын хонгеохон аялгата үгэнүүд [Текст]: поэмэ / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Окт. 28.-Нояб. 25.

2010

 1. Мэлс Самбуевай 70 наһанай ойдо зорюулнаб [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2010. – Февр. 23.
 2.  Бурхан төөбиһөө тараһан угнай [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2010. – Нояб. 30.

2011

 1.  Хии морин [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2011. – Июниин 10.

2012

 1.  Хэлэнэй ута [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Янв. 13.
 2.  Амынь таглаба [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Янв. 13.
 3.  Агнахаяа болеоб [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Янв. 13.
 4.  Шоглоходо шарай улайха [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Янв. 27.
 5.  Үбгэн хүн наадалхадаа, үхибүүн хүнһээ дортохо [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Янв. 27.
 6. Сагаан һараар, Сагаалганаар [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Февр. 21.
 7.  Дүрбэн тэгшэ бэлигтэй һэн [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Апр. 13.
 8. Минии нагаса; Ёнгорбой; Дуран [Текст] / Х. Цыренов // Байгал № 2. – Улан-Үдэ, 2012. – н 72-74.

2013

 1.  Енгорбойн еһотойл хонгодорнууд [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2013. – Майн 17.

2014

 1.  Алтан намарай элшэ соо [Текст]: домог / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2014. – Янв. 17- Янв.31.-Февр. 14.
 2.  Хангайн хун шубуун гарбалтанби [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2014. – Мартын 28.
 3. Буряад-Монгол хэлэмни   [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2014. – Нояб. 14.
 4. Минии тоонто Захаамин нютаг [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2014. – Нояб. 28.
 5.  Уран Дүшын уран найруулагшадта [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Адалай туг. – Захаамин, 2014. – Дек. 26.

2015

 1. Бадма-Лёнхобын ягаахан сэсэгүүд [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Янв. 16.
 2. Хүжэ ногооноор долгилhон Хангай дайдым мүнхэ сууряан [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Февр. 13
 3. Поэт; Мэлс Самбуевай 75 жэлэй ойдо зорюлнаб [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Февр. 27.
 4. Yри хүүгэдэйнгөө одо заяашые үнгэтэ наран мэтэ мандуулжа ябыт даа [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Март. 27; Апр. 10
 5. Ёнгорбойн аршаанай шэди [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Майн 29
 6. Бү мартая — хамгаалжа ябаа; Гансал шимни намдаа ерээрэй даа; Хадын тунгалаг агаар соо [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Майн 29
 7. Таабай төөбиин мүнхэ үреэлтэй тоонтомни [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Авг. 28
 8. Хангай баянай хэтэ мүнхын хүгжэмтэ сууряан [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Сент. 25; Окт. 2
 9. Эжыдээ [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай Туг. — Захаамин, 2015. — Окт. 16.

2016

 1. Далан наһанайнгаа дабаандаа дүхэжэл ябанабди [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2016. – Февр. 12.
 2. Эхэ hайхан алтан үлгы тоонтом [Текст] / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2016. – Март. 11.
 3. Эхэ һайхан  алтан үлгы тоонтом [Текст]: поэмэ / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2016. – Февр. 26.-Мартын 11. –Мартын 25.
 4. Алтаргана; Сүн сагаамнай; Буряад, Монгол хэлэмни; Хатан Эхэ; Ёнгорбойм; Баян Хангаймни; Эжыдээ; Хадын наран дүтэ байна [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2016. – Июн. 10.
 5. Булгата Захаамин; Буряад монгол хүлэгни; Бү мартая — амгалан сагые асаралсаhые; Залуу наhан [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2016. – Июл. 29.

2017

 1. Түрэл hайхан төөбимнай (Д.А. Батуева тухай) [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Февр. 24
 2. Байгалиин hайханhаа булгата хангайм hолонготоно [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Март. 31; Апр. 14, 28; Майн 12, 26; Июн. 16
 3. Һүн сагаан сэдьхэлтэй hайхан сагай замаар гэшхэлhэн [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Июн. 30
 4. Энэ наhанайм эгээл хайратай нүхэрни [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Июл. 28
 5. Үреэл хэлэhэн үгые үдэрэй одон болгогты [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Окт. 13
 6. Газар бүри гэгээшүүл түрэхэ, гэр бүхэндэ гэбшэнэр түрэхэ [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Нояб. 24; Дек. 15
 7. Аршаанда амархадаа; Хонгор уулын аршаан; Лутаар hанагдаа [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Дек. 15.

2018

 1. Уран үгэнүүдтнай бурьялжа байг лэ! [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2018. – Янв. 26
 2. Аршаанта нютагни эзэтэй, тайлгатай [Текст]: / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2018. – Февр. 23
 3. Наянай харгы хүндэтэй [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2018. – Март. 30
 4. Аюша Доноевай 85 жэлэй ойдо зорюулнаб; Мүнхэ үреэлтэй тоонтомни [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2018. – Нояб. 16
 5. Захаамин; Эхэ тоонтомни; Элдин жаргалайм нютагта юм даа [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2018. – Дек. 14.
 6. Эди шэдитэй субарга; Үнгэтэ баян Хангаймни; Нарата Хангайда [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2018. – Дек. 28.
 7. Хонгоодор [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 80-131.

2019

 1. Таба сагаан; Нангин шүтэйнтэй нютагни; Хайратай нүхэрни [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Майн 17.
 2. Дунда Ази домогоор баян; Мүнхэ гуламта; Хүхэ мүнхэ тэнгэри hээ заяатай хонгоодор зомни; Үбгэд [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Июн. 28.
 3. Анда нүхэдэйм альган дулаахан [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Июл. 26.
 4. Хонгоодор [Текст]: домог (түүхэ) / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Авг. 30; Сент. 13, 27; Окт. 11; Нояб. 15, 29; Дек. 13.
 5. Уран-Дүшын 50 жэл; Эжымни шанаhан сай [Текст]: шүлэг / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Окт. 11.
 6. Гэгээн мэдэлшэд [Текст]: / Х. Цыренов // Байгал № 6. — Улан-Үдэ, 2019. — н. 61.

2020

 1. Хонгоодор [Текст]: домог (түүхэ) / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2020. – Янв. 17, 31; Февр. 14, 28.
 2. Далан наhанай үреэл!; Нарата Хангайда; Урихан даа Хангаймнай [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2020. – Апрелиин 10.
 3. Баян Хангайдаа буянтайшье хүнби [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2020. – Апрелиин 24.

2021

 1. Нютагни; Хүүхэн нүхэрни; Дуранайм урамдаан [Текст]: шүлэгүүд / Х. Цыренов // Ажалай туг. – Захаамин, 2021. – Январиин 15.

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Полезные ссылки

Полезные ссылки