Дамбаев Александр Владимирович

Александр Владимирович Дамбаев 1963 ондо Борто нютагта олон хүүгэдтэй Ринчин-Ханда Цыденовна ба Владимир Шагдурович Дамбаевтанай гэр бүлэдэ түрэhэн юм. Бортын эхин hургуулида hураад, Мэлэ-Бортын 8 жэлэй hургуули дүүргээд, 9-10хи ангир Баянголой  hургуулида hураа. Улаан-Үдын ВСГТУ-дэ гурбадахи курсэдэ hуража байтараа, сэрэгэй албанда абтажа, 1983-85 онуудта Хабаровскэ хотодо албаяа хээ hэн. 1987-88  онуудта Улаан- Үдын судостроительнэ заводто хүдэлөө. 1989 ондо нютагаа бусажа ерээд, малшан боложо хүдэлөө hэн. Хани нүхэртэеэ Александра Цыденовнатай дүрбэн хүүгэдые гарынь ганзагадань хүлынь дүрөөдэ хүргөө, мүнөө зургаан ашанартай. Сүлөө сагтаа шүлэг бэшэхэ дуратай  hэн. Гэнтын аюулда орожо, сагhаань урид августын 31-дэ 2018 ондо наhа бараhан.


«Дурсалга»

Далан зоболон үзэhэн,

Дамба-Жамса таабайн

Бальжит төөбиин үргэhэн

Батожаб баабайн үреэлээр

Бата мэндэ ябанабди

Борто нютагаа урмашаан

Бидэн дамжанабди урагшаа

Богдо Гэгээнэй захяагаар

Будда бурханаа тахинабди.

Үбгэн уулаяа тахихадаа,

Угтан абанабди бэшэнээ.

Обоо уулаяа тахихадаа

Олон зондоо дуулганабди.

Харгы замда ябахадань

hахюусаниинь  аршалхал.

Тэхэрин гэртээ ерэхэдэнь

Тэбэрин абахал үбэртөө.

Он жэлэй үнгэрхэдэ

Обоорон байхабди бултадаа

Обоо ууладаа мүргэн

Олоороо уулзан байхабди.

Таабайн ехэ үреэлээр

Төөбиин онсо юрөөлөөр

Үбгэн уулаяа тахин

Уулзан байя бултадаа.

Харгы замдаа ябахадаа

Адис абан ябаял даа.

Холын замда гарахадаа

Ходол hанан ябаял даа.

Борто Борто Борто

Баян нютаг лэ.


Библиография

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2020

  1. Эжын үдэр; Дурсалга; Гансаардалга; Минии дуран; Дима, Дарима хоёрто [Текст]: шүлэгүүд / А. Дамбаев // Ажалай Туг. — Захаамин, 2020. — Мартын 27.

2021

  1. Ахайн жэл; Түрэлхид; Наадан зугаа; Нүхэртөө; Дурасхал; Тоонто; Дуранай хаhаг [Текст]: шүлэгүүд / А. Дамбаев // Ажалай Туг. — Захаамин, 2021. — Январиин 15.

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Полезные ссылки

Полезные ссылки