Дампилова Хандажап Дармаевна

Биография.

Дампилова Хандажап Дармаевна родилась 17 июня 1959    года в селе Утата Закаменского района.

В 1966 году пошла в первый класс Дабатуйской начальной  школы. В 1976 году окончила Санагинскую среднюю школу.        В 1977 году поступила в Бурятский государственный          педагогический институт, на филологический факультет.  Окончила в 1982 году.

С 1982  по 1987 гг. работала корреспондентом газеты  «Буряад үнэн».  С 1989 года работает учителем бурятского  языка и литературы Дабатуйской средней школы. С 1989 года  при школе ведет литературный кружок «Тэрэнги». Стихи юных кружковцев опубликованы в районной газете «Ажалай туг», в газете «Буряад үнэн», в журнале «Одон» и в коллективном сборнике стихов «Эдир наһан – эхин дуун». В 1998 году юные поэты выступили на конкурсе «Бамбаахайн жэнгинүүр хонхо» в г. Улан-Удэ. В 2003 году вышел сборник стихов членов литературного  кружка «Тэрэнгиин баглаа».

С 1993 по 2005 гг. Хандажап Дармаевна была руководителем районного литературного объединения «Уран-Дүшэ». Участвовала в XIV, XV конференциях молодых поэтов и писателей в 1993 и 1995 годах.

С 1999 года является членом Союза писателей Бурятии, а с 2007 года — членом Союза писателей России.  В 2001 году вышел первый сборник ее стихов «Хабарзаан».  А в 2003 году  вышел сборник стихов «Тэрэнгиин сэсэглэхэ үедэ». Стихи Хандажап Дармаевны опубликованы и публикуются в газетах «Ажалай туг», «Буряад үнэн», «Мундарга» (Тункинский район), в журналах «Одон», «Байгал».

Хандажап Дармаевна является Заслуженным работником образования и Почетным работником общего образования Российской Федерации.


«Далахай»

Нютагайм нэрэ hайхан даа!

Нэрлэжэл, дурдажал ябахаар.

Хаанашье ябахадаа омогорхон

Хадата нютагаа нэрлэнэб.

Далахаймни, нютагни, шамдаа

Дураяа дууhыень бэлэглэнэб.

Сэсэгтэ hайхан дайдаяа

Сэдьхэлдээ дуулан магтанаб.

Зүлгэ ногоон соогууршни

Зүрхэеэ баясуулан ябанаб.

Үбдэгсөө саhыеш махан

Үхибүүн наhаяа дурсанаб.

                      * * *

Хадата hайхан нютагтам

Хадуумаар газарнууд олон юм.

Харин нэгэл онсохон

Хабарзаанай тала бии.

Зүрхыем ходол татадаг,

Зүүдэндэмни үзэгдэдэг,

Золтой бага наhанайм

Зүргэнь эндэhээ эхитэй юм.


Библиография

Отдельные издания

        1. Тэрэнгиин баглаа [Текст]: шүлэгүүдэй суглуулбари / Х. Дампилова. – Закаменск, 2003. – 144 н.

        2. Хабарзаан [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова. – Улаан-Удэ: Буряад үнэн, 2001. – 68 н.

Публикации в периодических изданиях и сборниках

  1990

 1. Шүлэг[Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1990. – Фев. 8.

1991

 1.  Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1991. – Мартын 19.
 2.  Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1991. – Майн 25.

     Гаршаг: «Багшадаа».

 1. Гунигланаб;  Хүлеэһэн үдэрни; Холуур ябанам [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Аграрник Бурятии. – 1991. — № 19 – 20.
 2. Шэнэ үдэр мандабал гэһээш… [Текст] / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1991. – Июниин 1.
 3. Хонгоодор [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1991. – Июлиин 6.
 4. То же [Текст]// Ажалай туг. – Захаамин, 1991. – Авг. 17.

1992

 1.  Ажабайдал; Зунай аялга; Эхэ мүнөөдэр; Юунһээшьеб…; Намарай гуниг; Дурасхаал [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо: согсолбори. – Закаменск, 1992. – н. 59-66.
 2. Үхибүүдтэ зорюулагдаһан шүлэгүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1992. – Нояб. 27.

       Гаршаг: Аба; Түрүүшын саһан; Бээлэй; Амгалан Аюр хоёр; Хайдаб Бата хоёр.

 1. Гэсэрэй газар дээрэ буулга [Текст]: Үльгэрһөө зүжэглэмэл хэһэг: [ Н.Г. Балданогой түрэһөөр 85 жэлэй ойдо]  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1992. – Дек. 18.

1993

 1.  Ерыт, ерыт наадандаа… [Текст]: зүжэглэмэл зохёол / Х. Дампилова //  Буряад үнэн. – 1993. – Февр. 5.
 2. Сагаалган [Текст]: зүжэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1993. – Февр. 10.
 3. Сагаалган:  гарахаяа байһан тахяа жэлые угтуулан [Текст]: багшын булан  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1993. – Фев. 19.
 4. Аашатайхан хүбүүн [Текст]: шэнэ жэлэй онтохон / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1993. – Дек. 18.
 5. То же// Мундарга. – Хэрэн, 1994. – Янв. 14.

1994

 1. Зула; Эхэнэрэй хуби заяан; Мойһоной баглаа [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Уран Дүшын угалзанууд: хамтын согсолбори. – Захаамин, 1994. – н. 54-56.
 2. Минии мойһон [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Янв. 21.
 3. Үхибүүдтэ зорюулагдаһан шүлэгүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1994. – Янв. 21.

     Гаршаг: Аба; Түрүүшын саһан; Бээлэй; Амгалан Аюр хоёр; Хайдаб Бата хоёр; Сэсэгүүд;Бүмбэгэ.

 1. Шэнэ шүлэгүүдһээ [Текст]/ Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Фев. 5.
 2. «Уран шүлэг иигэжэ мүндэлдэг» [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Мартын 23.
 3. Мэлс Самбуевай дурасхаалда [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Мартын 23.
 4. Шэнэ бүтээлнүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Апр. 8.

      Гаршаг: Оньһон үгэнүүдһээ һабагшатай шүлэгүүд; Ажабайдал тухай богони мүрнүүд; Зула.

 1. Хабарзаанай үхибүүд; Найдал [Текст]: шүлэгүүд  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Апр. 15.
 2. Хүлисөөд ябарай; Хүлеэлгэн; Харанхыда нэгэтэ… [Текст]:  Захааминай  «Уран Дүшэ» гэһэн уран зохёолой нэгэдэлэй 25 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1994. – Апр. 22.
 3. «Уран Дүшын» хормойһоо [Текст]:  Захааминай  «Уран Дүшэ» гэһэн уран зохёолой нэгэдэлэй 25 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1994. – Апр. 22.
 4. Хэрбээ…; Жараад оноор манай нютагта…; Шиниим үгыдэ [Текст]: Бүряадай уран зохёолшодой шэнэ бүтээлнүүдһээ / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Июлиин 16.
 5. Үхибүүдтэ зорюулагдаһан шүлэгүүд [Текст]: уран зохёолой булан / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Окт. 18.

     Эжы; Сэсэгүүд; Зэдэгэнэдэ; Малаадай. 

 1. Шамбайшуул[Текст]: шог шүлэг / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Нояб. 1.
 2. Баянай барлаг: Федор Цыденжаповай суглуулһан онтохоной удхаар бэшэгдэһэн найруулга [Текст] / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Дек. 20.
 3. «УранДүшынхидтэ» үнэн зүрхэнэй үгэнүүд [Текст] / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Дек. 27.

      Гаршаг: Бадма Шойдокович, Аюша Жаповичта, Пурбэ Самбуевичта, Василий Арсалановичта, Владимир Нимаевичта, Александр Цырен-Доржиевичта, Цырен-Дулма Гомбоевнада, Сэнгэ Ринчиновтэ, Николай Соктоевто, Долгорма Шангаевада, Санжай-Ханда Дармаевада, Николай Очировто, Надежда Шагдуровада, Михаил Доржиевта, Таисия Мархаевада.

1995

 1. Сагаалган [Текст]: зүжэг / Х. Дампилова // Буряад үнэн. — 1995. – Янв. 26.
 2. То же // Мундарга. – Хэрэн, 1995. – Янв. 27.
 3. Шэнэ шүлэгүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Янв. 31.

      Гаршаг: Гансаардаһан ангир; Һара; Һарын туяа.

 1. Сагаалган [Текст]: зүжэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Фев. 17.
 2. Шэнэ шүлэгүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Фев. 17.

      Гаршаг: Һара; Хүлеэлгэн.

 1. Одон минии, хаанабши? [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Фев. 21.
 2. Үндэр наһата ахамнай; Нютагни [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Мартын 14.
 3. Эрын гурбан наадан; Хуурша үбгэн ерээ… [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Апр. 11.
 4. Шэнхихэн дуулдадаг; Һанана гүш, эжымни? [Текст]:  шүлэгүүд / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1995. – Апр. 28.
 5. Түрэл һургуулидаа; Багшанартаа; Багшанар, тандаа дохинобди!; Урган дэгжэһэн хараасгайнууд; Сахилгаан мэтэ наһаншни [Текст]: шүлэгүүд  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Майн 16.
 6. «Эдирхэг хаһа»: Матвей Осодоевой «Ууган хүбүүн» гэһэн туужын хэһэгээр найруулга [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1995. – Майн 18.
 7. Хаанабши мүнөө…; Хүхын дуута зунай һүниие…; Нютагни [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1995. – Майн 27.
 8. Гэсэрэй 1000 жэлэй ой [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Июниин 20.
 9. Хоца Намсараевай «Үүрэй толон гэжэ романһаа «Хадаг табилга» бүлэгөөр найруулга [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Июниин 20.
 10. Абай – Гэсэр хүбүүн: асуудал – харюугай наадан [Текст]: Гэсэрэй 1000 жэлэй ойдо  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Июниин 27.
 11. Үхибүүдтэ зорюулһан шүлэгүүдһээ [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1995. – Июлиин 8

      Гаршаг: Эрхүүдэй Бадма; Дондог Доржо хоёр; Хабарзаанайм таланууд.

 1. Эдирхэг хаһа [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Авг. 1.
 2. Ажабайдал тухай бодолнууд: сонедүүдэй гүрлөө [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Авг. 29.
 3. «Хадаг табилга»: Хоца Намсараевай «Үүрэй толон» гэжэ романһаа хэһэгые найруулга [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Буряад үнэн. — 1995. – Авг. 31.
 4. «Мүнхэ ногоон хасуури»: Ардан Ангархаевай романаар асуудал – харюугай наадан [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Буряад үнэн. — 1995. – Сент. 6.
 5. То же// Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Окт. 31.
 6. Үбэлжөөндөө байхадаа…: дайнай үеын эдиршүүл тухай найруулга  [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Окт. 10.

1996

 1.  Дуран тухай шүлэгүүдҺээ [Текст]: / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1996. – Июлиин 27.

      Гаршаг: Найдан ябаарай; Түшэгни болоорой; Түрүүшымни дуран; Халуун дуранай үе; Уулзахал Һэмди.

 1. Дуран тухай шүлэгүүдһээ [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1996. – Сент. 24.

      Гаршаг: Найдан ябаарай; Түшэгни болоорой; Түрүүшымни дуран; Халуун дуранай үе.

 1. То – же // Ажалай туг. – Захаамин, 1996. – Сент. 24.
 2. Шүлэгүүд [Текст]/ Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1996. – Окт. 1.

      Гаршаг: Аадар; Үреэлнүүд; Уулзахал Һэмди.

 1. Уулзахал һэмди [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1996. – Окт. 1.
 2. Эртын намар [Текст]: сонедүүдэй баглаа / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1996. – Окт. 23.
 3. Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1996. – Нояб. 5.
 4. Намарай гуниг; hарын туяа [Текст]: / Х. Дампилова // Байгал № 4. — Улан-Удэ, 1996. — н. 52-53.

     Гаршаг: «Саяанай хормойдохи уулзалга»; «Түрэл хэлэеэ мэдэхэгүй буряад»; «Юун үлэхэб?»; «Жаргал».

1997

 1. Һанана гүш, эжымни? [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1997. – Мартын 8.
 2. Этнопедагогико (еҺо заншал) 5–10 – дахи классуудта зааха талаар авторска программа [Текст]: багшын булан  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1997. – Апр. 22.
 3. То – же // Ажалай туг. – Захаамин, 1997. – Апр. 29.
 4. «Уран шүлэг иигэжэ мүндэлдэг» [Текст]: багшын булан  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1997. – Майн 13.

1998

 1. «Захааминай үнэнһөө» эхитэй [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Янв. 13.
 2. Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Янв. 13.

      Гаршаг: «Зэлэтэһэн наһан»; «Бодолнууд».

 1. Шүлэгүүд [Текст]/ Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Янв. 20.

      Гаршаг: «Саяанай хормойдохи уулзалга»; «Түрэл хэлэеэ мэдэхэгүй буряад»; «Юун үлэхэб?»; «Басаганда»; «Халуун дуранай үе»; «Хабартаа»; «Уулзахал һэмди»; «Түрэл хэлэеэ мэдэхэгүй буряад». 

 1. Н. Дамдиновай «Декабристын бэҺэлиг» гэҺэн зохёолоор «Асуудал – харюугай наадан» [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Фев. 3.
 2. Соёлой гуламтын согтой галнууд » [Текст]: манай интервью / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Фев. 17.
 3. Шиидхэбэри абтаагүй » [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Фев. 17.
 4. «Сагаан Һарамнай хүрэжэ ерэбэл даа» [Текст]: энэ сагаалганда айлшад Х. Намсараевай зохёолнуудай зарим геройнууд болоно / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Фев. 17.
 5. Түрэл Һайхан дайдаяа түүрээн магтан дууланаб… [Текст]: түрэл нытаг тухай богонихон мүрнүүд / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1998. – Мартын 21.
 6. Шэнэ байшан [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Мартын 24.

      Сценка Ч. Цыдендамбаева

 1. Гурбалжангууд [Текст]: аман үгын абдарҺаа / Х. Дампилова Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Мартын 31.
 2. Банзарай хүбүүн Доржо [Текст]: мархансай / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Апр. 28.
 3. Хиртэһэн һара [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Майн 12.
 4. Сагаанхалаадтай хүнүүд [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Июниин 23.

1999

 1.  Хүбүүндээ бэшэг [Текст]: рассказ / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Янв. 5.
 2. Туулай жэлые угталга [Текст]: сценкэ / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Мартын 2.
 3. Хонгоодор [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Июниин 22.
 4. Мэлс Самбуевай дурасхаалда [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Июниин 22.
 5. Сэсэгүүд (уянга) [Текст] / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Июниин 29.
 6. Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Сент. 14.

      Гаршаг: Шүлэгүүд; Найдал; Зула; Үнгын сэсэгүүд; Хүгшөөмни; Ангир; Эжынэртэ; Үреэл; Нютагни; Элинсэгүүдэйм ажабайдалҺаа; Эрын гурбан наадан; Хабарзаанай тала; Ажабайдалай долгин; Гэнтэ нэгэтэ; Дуунай аялга.

 1. Шүлэгүүд [Текст]/ Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1999. – Нояб. 11.

      Гаршаг: Эжынэртэ; ГансаардаҺан ангир.

2000

 1. Асуудал – харюугай наадан [Текст]: Мэлс Самбуевай 60 жэлэй ойе угтуулан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2000. – Фев. 8.
 2. Тайгын саһата нэгэ үглөө («Тайгын саҺан» гэһэн ном соохи шүлэгүүдэй мүрнүүдээр) [Текст]: Мэлс Самбуевай 60 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2000. – Фев. 29.

2001

 1. Эхын Жаргал [Текст]: сонедүүдэй гүрлөө / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Янв. 30.
 2. Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Фев. 27.

      Гаршаг: Шүлэгүүд, Эхэнэрэй хуби заяан, Хүгшөөмни, Ангир, Эжынэртэ, Нютагни, Эрын гурбан наадан.

 1. Шэнэ шүлэгүүдҺээ [Текст]/ Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Апр. 3.

      Гаршаг: Хадын хүн, Һүбэтэдэм, Үбэлэй Һүни, Хабар хэзээ ерэхэб?

 1. Гэсэрэй газар дээрэ буулга [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Майн 22.
 2. Хабарзаамни [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июниин 19.
 3. Хабартаа [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июлиин 3.

2002

 1. Архитектор. Уулзалга [Текст]: интермединүүд / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Янв. 15.
 2. Дүрэзурагай дүлэн [Текст]: дуулгата Захааминай дууша басаган / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Майн 14.

2003

 1. Хэшээлэй темэ: нютаг үгэнүүд. Мэргэжэлтэдэй үгэнүүд [Текст]: буряад хэлэнэй хэшээл / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2003. – Мартын 20.
 2. Шүлэгүүд[Текст]: «Уран Дүшын» 35 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2003. – Сент. 9.

      Гаршаг: Захаамин; Нютагай шарай; Хүсэл; Жаргал; Тэрэнгиин сэсэглэхэ үедэ. 

2004

 1. Шэнэ шүлэгүүдҺээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2004. – Апр. 20.

      Гаршаг: Хонгоодорнууд; Гуламтын ошон; УляаҺадай хажууда. 

 1. «Арадайпоэт» гэҺэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэҺөөрнь амаршалнабди [Текст]: шүлэгүүд  / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2004. – Дек. 23.

       Гаршаг: Баир Дугаровта; Баир Сономовичые; Галина Базаржаповада; Галина Хандуевнагаа.

2005

 1. Майн 9 – Далахайда [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – 2005. – Майн 24.
 2. ШэнэшүлэгүүдҺээ [Текст]:  уулзая / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2005. – Нояб. 10.

2006

 1. Наһанай харгы [Текст]: Бадма Шойдоковой наһанайнь 85 жэлэй, зохёохы ажалайнь 60 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2006. – Мартын 30.
 2. Эхэ орон тухай [Текст]: «Юһэн тугай Һүлдэ» гэҺэн конкурс / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2006. – Майн 11.
 3. Захаамин; Нютагай шарай; Тэрэнгиин баглаа; Элинсэгүүдэйм ажабайдалһаа[Текст]/ Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Июниин 27.

Гаршаг:Захаамин; Нютагай шарай; Альган соохи жаргални; Тэрэнгиин баглаа; Элинсэгүүдэйм ажабайдалҺаа. 

2009

 1. Һаалишан эжынэр [Текст]: Буряадай Уран зохёолшодой холбооной байгуулагдаҺаар 75 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2009. – Мартын 12.

2012

 1. Хүсэлни [Текст]: / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Майн 25.

       Аюша Жапович Доноев тухай.

 1. Уулта ороной дууша басаган [Текст]: «Гуа сэсэн хатан – 2012» гэҺэн конкурсдо / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2012, Авг. 9.
 2. Эхын жаргал [Текст]: / Х. Дампилова // Байгал № 2. – Улан-Үдэ, 2012. – н. 75-80.

     2013

 1. Санагын дасанай шангуудта хүртэхын түлөө [Текст]: / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2013. – Мартын 29.

     2014

 1. Зохёолнуудыень уншыт… [Текст]: Жамьян Балданжабоной 105 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Толон. —  Агын аймаг, 2014. – Майн 30.

    2015

 1. Урдаа хараха эгэшэмнай [Текст]: / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2015.- Нояб. 25.

2017

111. Дайдын холо Далахай (Захаамин аймагай 90 жэлэй ойдо) [Текст]: / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2017.- Июн. 30.

112. Далахай нютагай зунай найр [Текст]: / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2017.- Июл. 14.

113. Аашатайхан хүбүүн [Текст]: зүжэг / Х. Дампилова // Байгал № 4. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 151.

       Цырен-Дулма Гомбоевна Очирова тухай.

2018

114. Шэнэ hэбшээн (Д. Сультимовай «Эхын захяа» туужа тухай)[Текст]: / Х. Дампилова // Байгал № 1. — Улан-Үдэ, 2018. — н. 139.

2019

113. Һайхан Далахай нютагни; Сагай хүрдэ; Үетэн нүхэдтөө; Жаргал [Текст]: / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2017.- Сент. 13.

На русском языке

2002

 1. Тяжела ли шапка переводчика? [Текст]: стихи / А. Цыренова // Знамя труда. – Закаменск, 2002. – Янв. 11.

       Список: Ты помнишь мама?; Свеча; Лунный свет.    

 1. В строках – музыка и душа [Текст]: литературная страница / Х. Дампилова // Знамя труда. – Закаменск, 2006. – Июниин 13.

2011

 1. Багульник голубых гольцов [Текст]: общественное самоуправление / Х. Дампилова // Знамя труда. – Закаменск, 2011. – Окт. 25.

2013

 1. «Белая ладья» на призы Санагинского дацана [Текст]: / Х. Дампилова // Знамя труда. – Закаменск, 2013. – Мартын 22.

Песни на стихи Х. Дампиловой

 1. Дабаатын Һургуули [Текст]: дуун  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Фев. 26.

О творчестве и жизни Хандажап Дармаевны Дампиловой

Публикации в периодических изданиях и сборниках

 1. Танилсагты: Хандажап Дампилова [Текст]: уран шүлэгэй долгин дээрэ // Аграрник Бурятии. – 1991. — № 19 – 20.
 2. Хабарзаан [Текст]:  шэнэ ном / С. Ринчинов // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июниин 12.

   Х. Дампиловагай шэнэ ном тухай.

 1. Эрхим Һурагшад айлшалба [Текст] / Б-Ж. Логинов // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Окт. 29.

   Хандажап  Дармаевна Дампиловагай Һурагшадай экскурси.

 1. «Дураяа дууҺан бэлэглэнэб» [Текст]: уран үгэ / В. Данжалов // Буряад үнэн. – 2002. – Нояб. 21.

    Х. Дампиловагай шэнэ ном тухай.

 1. То-же // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Дек. 3.
 2. «Тэрэнгиин баглаа» [Текст]: шэнэ ном / С. Ринчинов // Ажалай туг. – Захаамин, 2003. – Дек. 9.

    Х. Дампиловагай шэнэ ном тухай.

 1. То-же// Буряад үнэн. – 2003. – Дек. 25.
 2. Дүүрэн тэбэри тэрэнгиин дүшэн баглаа [Текст]: номой шэнжэлэл / Ц. Найданов // Ажалай туг. – Захаамин, 2004. – Апр. 6.

   Х. Дампиловагай шэнэ ном тухай.

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Полезные ссылки

Полезные ссылки