Дампилова Юлия Хандуевна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Дампилова-Ю.Х.-754x1024.pngЮлия Хандуевна Дампилова 1954 ондо Захааминай аймагай Санага нютагта турэhэн юм. Арбан табан наhатайhаа шүлэгүүдые бэшэжэ зохёогоод, нүхэдтөө уншажа захалhан байгаа. Захааминай аймагай «Ажалай туг» hониндо 1978 онhоо шүлэгүүдээ хэблүүжэ эхилээ hэн. 

«Буряад үнэн «Дүхэриг» hониной «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» гэhэн нюурта дурбэн шYлэгYYдынь хэблэгдэжэ, республикын уншагшадай анхарал татаhан, тэдээндэ hайшаагдаhан байха юм. Эстрадна залуу дуушан Булад Бадмаев «Хүхын донгодоон», «Сэлмэг дуран» гэжэ шүлэгүүдэйнь үгэнүүд дээрэ аялга найруулжа, дуунууд болгожо табиhан юм. Автор шүлэгүүдhээ, дуунуудhаа, поэмэнүүдhээ буридэhэн туе согсолбори олон тоото уншагшадай анхаралда дурадхаба. 


“Уран — Дүшын сагаан далита нютагни”
Уран-Дүшэ — хада уула,
Уран-Дүшэ — уран байгаалиин бүтээл,
Улад зоной омогорхол
Уула-hүлдэ угыем уряална.
Угайм нэрлэhэн уула-hүлдэ —
Уран-Дүшэ табсан хада.
hангизайгаар бааюулан утаhандал
hайханаар наранай туяада манарна.
Сэнхир тайгын хүсөөр дэлгэрhэн
Сагаан Дали хангалаа нэрээ.
Уулын үндэр орой дээрэhээ
Урганал домтой, сагаан даляар hэбеэ.
Захаамин нютагайм дайда hайхан даа!
Сэлмэг ододой тэнгэриин мандал,
Улад зоной сэдьхэлэй магтаал,
Уран-Дүшын сагаан далита нютагни.
Хангай ехэ hарьдагай оршон —
hаруул Захаамин нютагни гэрэлтээ.
Зэдэ голой эршэ солотой,
Золтой малша зон ажаhуудаг юм.
Набша ногоо тэрлигтэй шэршүү
Ногоон газарни уняартан байна.
Ая гангын хангал амитай,
Хуби заяатай жаргана нютагни.
Захаамин нютагайм дайда баян даа.
Зэрэлгээтэн хүдөө талам харагдаа.
Зунай тэнгэриин хүхэ тайзанда
Жэргэмэл шубуухай дуугаа эхилээ.
Хоргой торгон, хүхэ урадхалтай
Дорюун горход зүүбшэдэл шэшэрээ.
Хонгёо дуугаа хуур дээрэ наадажа,
Дэлхэйдэ баяраа дууланаб, нютагни.


 

Библиография

Отдельные издания

  1. Уран — Дүшын сагаан далита нютагни [Текст] / Ю. Дампилова // — Улаан-Yдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2012 он. — 240н. — 250 экз.

2. Наранай алтан үргөөн [Текст] / Ю. Дампилова // — Улаан-Yдэ: ГБУ РЦ «Бэлиг» хэблэл, 2014 он. — 232н. — 250 экз.

3. Арьяа-Баала бурханай орон [Текст] шүлэгүүд, дуунууд / Ю. Дампилова // — Улаан-Yдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2017 он. — 60 н. — 200 экз.

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2012

  1. Тэнгэриин одод; Наран; Бодол; Тэнгэриин үүлэд [Текст]: / Ю. Дампилова // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 108-111.

2013

  1. Захаамин нютаг; Субарган хада; Дэлхэй [Текст]: / Ю. Дампилова // Ажалай Туг, 2013. — Июл. 12
  2. Санага; Шанхад тусхай замби; Шамбалын орон [Текст]: / Ю. Дампилова // Ажалай Туг, 2013. — Июл. 26
  3. Уран шүлэгэй долгин дээрэ «Шамбалын орон» [Текст]: / Ю. Дампилова // Ажалай Туг, 2013. — Авг. 16

2018

  1. Аажам нютагнай — Санага [Текст]: / Ю. Дампилова // Ажалай Туг, 2018. — Март. 30

2019

  1. Санага; Шанхад тусхай замби; Шамбалын орон [Текст]: шүлэгүүд / Ю. Дампилова // Ажалай Туг, 2019. — Дек. 13.

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Полезные ссылки

Полезные ссылки