Данжалов Владимир Нимаевич

Родился в 1937 году в с. Санага. После окончания школы  работал на Джидинском комбинате. Учился в Бурятском      Сельхозтехникуме, закончил Высшую партийную школу.

Работал инструктором райкома ВЛКСМ, КПСС, секретарём  парткома совхозов «Харацайский» и имени «50-летия    СССР», заведующим отделами культуры Закаменского и  Еравнинского районов, председателем Мылинского  сомонного Совета, собственным корреспондентом «Буряад  үнэна» по Джидинскому и Закаменскому районам.

После выхода на заслуженный отдых создал краеведческий музей в Баянголе и охотничий — Мыле. Собрал легенды и предания закаменских хонгодоров. Автор сборников стихов и поэм «Домог дуунайм эхин – Дурдам хээтэй Захаамин», где поэт воспевает родной горный край и «Мунгэн мурнуудые нΥхэдтоо Мунхэрхыень дурсанаб», куда вошли проникновенные строки, посвящённые многочисленным друзьям. Написал роман «Мэргэн Шагжа» о прославленном охотнике и повесть о лётчике-истребителе, учителе Лхагве Будаевиче Аюшееве.

Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РБ».


“Уран Дүшэдөө амаршалга”
“Уран Дүшынгөө” ойн баярта
Урматай зоригтой баярлахаар золтойбди.
“Уран Дүшынгөө” үнгын угалзануудтай
Уулзажа, хүхилдэжэ уярхаар азатайбди.
Ургажа ябаа эдир ургынуудаа
Үгын эрхим дээжээр юрөөхэб.
Үбэртөө хүрэтэр hахалтай үбгэдтөө
Үгэ үгы хадаа тэбэрин тааланаб.
Үндэр наhатай нютагай хүгшэдтэ —
Үльгэр, аман зохёолоо,
Ульгам бэлигтэй эдир залуушуулдаа —
Үнэшэн хабhанайнь хальhанда шэнгэтэр
Үгэлэн дамжуулыт дээжынь шүүхээр.
Аймагай зургаанай захиргаанай түбэй
Ажалша Васильевичын шэглэл хараагаар
Эрдэм соёлшодой гуламтын ударидагшад,
Абьяас эршэтэй редакциин ажалшад,
“Ажалаймнай тугай” үнэн нүхэд,
Ажабайдалай ашата алхаса бүхэнөөр
Алишье талынь аша үрөөр
Аймаг зоноо баясуулжа байгаарайт.
Баяр зугаатай энэ үдэр
Болохогүй бшуу,
дурдаагүйдэ унаган нүхэдөө:
Энеэдэ наадатай,
хошон зугаа элбэгтэй
Аюша Доноевые,
Олоной нүхэр, үзүүр сэтгүүлшэн
Михаил Гончиковые,
Бүтүү тайгым хүбүүн,
Буряадай Есенин —
Мэлс Самбуевые,
Шуурган хүбүүн,
Буряадай Островский —
Фёдор Цыденжаповые,
Барас дуутай,
баян хэлэтэй
Василий Аюшеевые,
Багашуулда зорюулhан
баглаа сэсэгтэй
Владимир Гомбоевые,
Түүхэшэ, домогшо
томоотой таабай
Пүрбэ Самбуевые,
Шогтой ёгтой
солбон ангуушан
Александр Цыбиковые.
Урлажа бүтээhэн
булган захатануудтнай
Унтарангүй, зуладал
бадаран мүнхэрхэл!
Уран дүшөөрхин, улад зомнай
Ухаан сэдьхэлдээ
хадагалан ябахал!
Тэнюун нютагайнгаа
жаргалтай
ажаhуугшадые
Тэбхэр “Уран Дүшынгөө”
найраар амаршалнаб:
Хэтын хэтэдэ, мүнхын мүнхэдэ
Хүгжэжэ, hалбаржа
байха болтогой!
  2003 оной ноябриин 25.


Библиография:

Отдельные издания

 1.  Домог дуунайм эхин — дурдам хээтэй Захаамин [Текст]: шүлэгүүд / В. Данжалов, (редактор С.Ц. Ринчинов) – Захаамин (Буряад Республика): Знамя труда, 2002. – 85, [2] н.; 20 см. — 250экз.

    Источник моего вдохновения – легенды родной Закамны: стихи

 2. Мүнгэн мүрнүүдые нүхэдтөө мүнхэрхыень дурсанаб [Текст]: шүлэгүүд ба поэмэнүүд / В. Данжалов. – Захаамин (Буряад Республика): Знамя труда 2006. – 156н. — 150 экз.

    Стихи и поэмы на бурятском языке

Серебряные строки друзьям

Публикации в периодических изданиях и сборниках

1988

 1. Борто нютагай домог [Текст]: стихи / В. Данжалов // Ажалай туг. — 1988 он.

1989

 1. Замаймэхин-комсомол [Текст]: поэма / В. Данжалов // Ажалай туг. — 1989.

1990

 1. Баhалсагнай байгаа юм даа… [Текст]: поэма / В. Данжалов // Ажалай туг. — 1990. — № 23.
 2. Бортомни[Текст]: дуун / В.Данжалов // Ажалай туг. — 1990. — № 86.

1992

 1. МэлэмниЗүүдэн; Баяртай: Мэлым басагад, хүлисөөрэйт [Текст]: шүлэгүүд / В. Данжалов // Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо. – Закаменск, 1992. – н. 28-32.

1994

 1. Дуун;Замбуулинай эрьесэ – наһамни; Дүрбэн мүртэй бадагууд [Текст]: шүлэгүүд / В. Данжалов // Уран Дүшын угалзанууд: хамтын согсолбори. – Захаамин, 1994. – н. 40-43.

1996

 1. Санага; Мэлым басагад, хүлисөөрэйгты; Дүрбэн мүртэй шүлэгүүд [Текст]: / В. Данжалов // Байгал № 4. — Улан-Удэ, 1996. — н. 83-86.

2001

 1. Мэргэн шагжа [Текст]: рассказ / В. Данжалов // Ажалай туг. – 2001.

2003

 1. Үзэмжэтэйхэн мүрнүүд [Текст]: В. Данжалов // Ажалай туг. — 2003. — Сент. 30; Окт. 07.
 2. Уран Дүшын гимн [Текст]: В. Данжалов // Ажалай туг. – 2003. — Окт. 07.
 3. Уран дүшэдөө амаршалга [Текст]: В. Данжалов // Ажалай туг. – 2003. — Нояб. 25.

2005

 1. Минии нагаса [Текст]: шүлэг / В. Данжалов // Ажалай туг. – 2005. – Мартын 22.

2006

 1. Сэдьхэлэй уулзалга [Текст] / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин,  2006. – Майн. 23.
 2. Багшадаа [Текст]: шүлэг / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Майн 23.
 3. Баяртайб, омогтойб, дэмжэнэб [Текст] / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Майн 23.
 4. Бүгэдэ буряадай хуралһаа [Текст] / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Авг. 29.

2007

 1. Түрүү хүбүүдэй нэгэн [Текст] / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2007. – Авг. 28.

2008

 1. Субаргануудай бүтээгдэһэн баярта [Текст]: магтаал / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Сент. 30.
 2. Барилгашан табисууртай түрэһэн [Текст] / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Сент. 30.

2010

 1. Захааминай түрүүшын нашан бүргэд, летчик истребитель, багша [Текст] / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2010. – Янв. 26.
 2. Нютагуудай домогууд [Текст]: домогууд / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2010. – Янв. 26, Февр.23.

2011

 1. Багшадаа [Текст]: шүлэг / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2011. – Майн 27.
 2. Золтой жаргалтайбди [Текст]: шүлэг / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2011. – июниин 10.

2012

 1. Мятнаагай найр [Текст]: туужа / В. Данжалов // Байгал. – 2012. — № 2. – н. 44-51.
 2. Этигэлэй Хамбада [Текст]: шүлэг / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Июлиин 13.

2017

 1. Түрэл нютагаймнай түрүү хүбүүдэй нэгэн (Ш. Ямпилов тухай) [Текст]: / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Апр 14.

2019

 1. Уран Дүшэдөө амаршалга [Текст]: шүлэг / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Окт. 25.

2020

 1. Омогорхол [Текст]: бэшэгүүд/ В. Данжалов // Буряад Үнэн № 25 (вкладыш). – Захаамин, 2020. – Сент. 11.
 2. Шүлэг [Текст]: / В. Данжалов // Ажалай туг. – Захаамин, 2020. – Нояб. 27.

Публикации о нём

 1. Ринчинов С.30 жэлэй дабаан дээрэ [Текст]: [На рубеже 30 лет] / С. Ринчинов // Ажалай туг. — Захаамин, 1999. — Апр. 13.
 2. Базаровы, И. и М.По тающим следам стихов [Текст]: / И. и М. Базаровы // Знамя труда. — 2002. – 7 мая.

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Полезные ссылки

Полезные ссылки