Дармаева Санжай-Ханда Долгоржаповна

Дармаева Санжай-Ханда Долгоржаповна родилась в с.  Санага Закаменского района в 1956 году.

В 1973 году закончив Санагинскую среднюю школу,  работала на родине.

С 1981-1983 годы училась в г. Екатеринбург, получила  среднее техническое образование, специальность  метеорология. В настоящее время работает начальником  Санагинской метеостанции Закаменского района.

С 1988 года является членом литературного  объединения «Уран Душэ», участник XV Конференции  молодых и начинающих писателей (1993г).

Санжай-Ханда Долгоржаповна автор книги «Сэдьхэлэй уянга» (2004г.)

Ее стихи включены в сборник «Ветер Востока» и в антологию Бурятской поэзии «Круг времени» (1983-1988 г.г.)

Является лауреатом премии имени Мэлса Самбуева в области поэзии (1993г.), обладательницей Гран-при в области поэзии «Алтаргана-2006».

В 2010 г. участвовала в республиканском конкурсе «Юhэн тугай hyлдэ».

В 2012 г. вышла в свет книга «Эхэ нютаг».

В 2012 г. стала членом Союза Писателей Бурятии.

В 2015 г. к юбилею поэта М.Ж. Самбуева много труда вложила при издании нового сборника стихов «Би тайгын хүбүүнби».

    В 2016 году стала лауреатом конкурса эссе в рамках Всебурятского международного фестиваля «Алтаргана — 2016».


«Тоонтомни»

Аглаг тэнюухэн арюухан тоонтомни,

Ая гангаар анхилнаш зундаа.

Нараар толормо нэлэнхы дайдамни

Найдалаар халима налгайхан үлгымниш.

Дун сагаахан дулаахан тоонтомни

Дунгяаран манарнаш дуулимхан агаартаа.

Сэсэгээр hалбарма сэлгеэхэн Санагамни

Сэнгүүхэн наhанайм сэнтэйхэн эхинши.

«Эжы абамни»

Альган дээрээ бөөмэйлһэн,

Арюун сагаан эжыһээмни

Хангай энэ дэлхэйдэ

Хайрата юумэн байха аал?

Эрхы дээрээ тэнжээһэн,

Эмгэн буурал эжыһээмни

Энэ сэлгеэн юртэмсэдэ

Энхэргэн юумэн байха аал?

Үбэр дээрээ үндылгэһэн,

Үбгэн буурал абаһаамни

Үлзы энэ дэлхэйдэ

Үнэтэ юумэн байха аал?


Библиография

Отдельные издания

 1. Сэдьхэлэй уянга [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева. — Улаан-Үдэ: Буряад үнэн, 2004. – 76 н.
 2.  Эхэ нютаг [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева. — Улаанбаатар: Мөнх-Арьяа ХХК-д эхийг бэлтгэж хэвлэв, 2012. – 78 н.

Публикации в периодических изданиях

1996

 1. Хээрын hалхин [Текст]: шүлэг / С-Х. Дармаева // Байгал № 4. — Улан-Удэ, 1996. — н. 48-50.

2000

 1. Намар; Үбэл; Хээрын һалхин [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2000. – Нояб. 7.

2001

 1. Алтан һогоон [Текст]: поэмэ / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Мартын 27.
 2. Улаалзай [Текст]: поэмэ / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Апр. 17.
 3. Дүльтэ дайе дабаһан, ажалай алдар олоһон, арбан үхибүүнэй эсэгэ, фронтовик-метеоролог [Текст]: зураглал / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Майн 15.
 4. Багшадаа; Зунай үглөө; Юундэшьеб даа; Һүниин бороо; Енгорбой; Утаата; Далахай; Мэлэ [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июниин 26.
 5. Валидаа; Шара-Азарга; Хуртага [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июлиин 3.

2005

 1. Шэнэ дуунууд [Текст]: дуунууд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2005. – Июлиин 26.

2006

 1. Түрэл дайдын һэбшээн [Текст] / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Мартын 28.
 2. Хубилшадаг һаа … [Текст]: шүлэг / С.-Х. Дармаева // Буряад Үнэн. — 2006. — Апр. 13.
 3. Холбоо дугы  [Текст]: шүлэг / С.-Х. Дармаева // Буряад Үнэн. — 2006. — Апр. 13.
 4. 11.Ганса уляаһан [Текст]:шүлэг / С.-Х. Дармаева // Буряад Үнэн. 2006. — Апр. 13.
 5. Дуһалхан [Текст]: шүлэг / С.-Х. Дармаева // Буряад Үнэн. — 2006. — Апр. 13.
 6. Энхэрэл [Текст]: шүлэг / С.-Х. Дармаева // Буряад Үнэн. — 2006. — Апр. 13.
 7. Уг изагуурни [Текст] / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Июниин 27.
 8. Санага; Захаамин; Сэхирни; Эхэнэрэй заяан [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Июлиин 25.
 9. Захаамин; Мүшэмни болоорой [Текст]: дуунууд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Авг. 29.

2008

 1. Алтарганые угтуулан [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Майн 27.

2010

 1. Түрэл нютагтаяа хахасалга [Текст] / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2010. – Майн 25.

2011

 1. Сэсэ буляалдаан [Текст]: жороо үгэнүүд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. – Захаамин, 2011. – Мартын 25.

2012

 1. Эхэ нютаг; Эхин; Тоонтомни; Нютагаа бусалга; Санага [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Байгал № 2. – Улан-Үдэ, 2012. – н. 81-84.

2016

 1. Үбэлэй шүлэгүүд [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Байгал №1. – Улан-Үдэ, 2016. – н. 80-82.
 2. Уран Дүшэ: уула хадын аялга [Текст]: / С-Х. Дармаева // Байгал № 6. – Улан-Үдэ, 2016. – н. 3.
 3. Нангин үндэһэнэй нэгэ һалаахан [Текст]: эссе / С-Х. Дармаева // Буряад үнэн, 2016. – Июлиин 27.
 4. Зунай үглөөгүүр; Аадар; Үүлнүүдэй ёохор; Наранай хэлтэрхэй; Зүүдэндэм харагдаа; Мүнхэ намар; Намарай гуниг; Намар; Ангир шубуухай [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Буряад үнэн, 2016. – Июлиин 27.

2019

 1. Эхэ нютагай холбоо [Текст]: шүлэг / С-Х. Дармаева // Буряад үнэн, 2019. – Июлиин 26.

2020

 1. Санага; Захаамин; Сэхирни; Эрьен ерэе [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. – Янв. 31.
 2. Санагын дасанай түүхэ [Текст]: / С-Х. Дармаева // Буряад Үнэн № 3 (вкладыш). — Захаамин, 2020. — Июлиин 31.
 3. Тоонтомни; Эжы абамни [Текст]: шүлэгүүд / С-Х. Дармаева // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. – Окт. 30.

Статьи о творчестве С.-Х. Дармаевой

 1. Шойдоков, Б. «…Гэгээн сагаан Санагадаа»: шүлэг [Текст] = [Святой земле —  Санаге: стихи] / Б. Шойдоков // Буряад Үнэн. — 2006. — Апрелиин 13.
 2. Санжай-Ханда Дармаевагай шэнэ ном нара хараба «Үлгын дуунай аялга» [Текст]:  / статья Цырен-Ханда Дарибазаровой // Ажалай туг. — Захаамин, 2020. – Нояб. 13, 27. 

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Полезные ссылки

Полезные ссылки