Гармаев Дымбрыл Цыденжапович

Биография.

Родился в 1937 году в улусе Дархинтуй. После службы в войсках  ракетного дивизиона работал в цехе РМЗ, затем плотником,  мастером, прорабом, начальником участка СМУ Джидинского  комбината. Закончил строительный факультет ВСТИ и курсы в  Свердловском институте цветной металлургии. Удостоен звания  «Заслуженный строитель РБ».

Активно сотрудничает с редакциями газет «Ажалай туг» и «Буряад үнэн». Издал родословие закаменских бурят рода тэртэ «Захааминдахи тэртэ угсаатанай угай бэшэг», дополнив записи своего дяди Дымпила Гармаева. В 2008 году издал сборник очерков, рассказов, стихов «Насанай арюухан харгыгаар». Подготовил к печати повесть «Уе сагай хубилалтанууд», где описываются годы коллективизации, трудные военные и послевоенные годы.


«Халуун зүрхэмни»

Яагаад халуун зүрхэм доhолнобши,

Ябадалайнгаа ута харгыда элэбэ гүш?

Номгорон дарууханаар сохилыш —

Наhанайм харгы түгэсөөгүйл байха.

Хэхэ ажалнуудни үшөөл байха —

Хүсэндэнь хүргөөд орхиhуу,

Хүбүүд басагад үринэрөө

Хамгаалан туhалалсаhуу

                                          байра hууридань.

Арба табан үгэ холбожо,

Аман зугаагаа үлөөhүү,

Аша зээнэрни хожомой хойно

Абажа уншан ябаха юм гү.

Долоо найман аша зээнэрэй таабайлби,

Дарууханаар улаан зүрхэм сохилыш.

Даладахи наhанайнгаа үндэр дабаае

Дабшан урагшаа ябаhуулби hалиран.


Библиография

Отдельные издания

 1. Yнгэрhэн сагайм бодолнууд [Текст] / Д. Гармаев // [редактор С. Б-О. Бальжурова, художник Д.Д. Гармаев]. — Захаамин (Буряад Республика): Вести Закамны, 2016 он. — 258н.: фот., рис.; 20 см — 100 экз.
 2. Наhанай арюухан харгыгаар [Текст] / Д. Гармаев // — Захаамин (Буряад Республика): Знамя труда, 2008 он. — 196н. — 160 экз.

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2003

1. Монголой уужам талаар  [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. — 2003. — июлиин 8; августын 12, 19, 26; сент. 9, 16, 23, 30.

          2. Таабайн гуламта [Текст] шүлэг / Д. Гармаев // Ажалай туг. — 2003. — майн 13.

2005

 1. Илалтын үдэр Дархинтада [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – 2005. – Июниин 28.
 2. Дулма хүүхэн [Текст]: рассказ / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2005. – Июлиин 26
 3. Аяншалгын тэмдэглэлнүүд [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2005. – Сент. 27.

2006

 1. Эндүү үгын хойшолон [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Мартын 28.
 2. Уянгата мүрнүүд [Текст]: шүлэгүүд / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Нояб. 28.
 3. Дүлим долог нүгэлтэй [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Нояб. 28.

2007

 1. Эрхэ хара нюдэн [Текст]: үльгэр / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2007. – Июниин 27
 2. Буханууд; Шонын дуунууд; Шүлэг [Текст]: шүлэгүүд / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2007. – Авг. 28.
 3. Хамба лама [Текст]: домог / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2007. – Дек. 25.

2008

 1. Сагаалган [Текст]: шүлэг / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Янв. 29.
 2. Жадха [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Февр. 26.
 3. Захааминдахи Тэртэ угсаатанай угай бэшэг гэһэн ном Захааминай [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Мартын 25.
 4. Обогор бүхэ [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Мартын 25.
 5. Хэтэдээ мүнхэ [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Апр. 22.
 6. Эрын домог [Текст]: домог / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Июлиин 22.

2010

 1. Даша таабайн аша хүбүүд [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2010. – Апр. 27.
 2. Шэнэ артель [Текст]: туужа / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2010. – Июниин 29.
 3. Үе сагай хубилтанууд [Текст]: туужа / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2010. – Нояб. 30.

2011

19. Yе сагай хубилалтанууд  [Текст]: туужа / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2011. – Янв. 18, 28, Февр. 11, 25, Март. 11, 25, Апр. 12, 26, Майн 27, июн. 10, 21, июлиин 8, 22, авг. 30, сент. 13, 30, окт. 14, 28, нояб 15, 29, дек. 13, 27.

2012

20. Үе сагай хубилалтанууд  [Текст]: туужа / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Янв. 13, 27; Февр. 10, 21; Март. 6, 23; Апр. 13, 27; Майн 11, 25; Июлиин 13, 31; Авг. 17, 31; Сент. 14, 28; Окт. 12, 26; Нояб. 16, 30; Дек. 14, 28

21. Уран зурааша, зохёолшо [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Февр. 21.

2013

22. Һээр шаалган тухай [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2013. – Мартын 8.

23. Yе сагай хубилалтанууд [Текст]: туужа / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2013. – Янв. 18, 25; Февр. 1, 22; Март. 8, 29; Апр. 12, 26; Майн 17; Июл. 12, 26; Авг. 16, 30; Сент. 13, 27; Окт. 11; Нояб. 15, 29

2014

24. Мүнхэ бэшэ наһандам мүндэлһэн мүрнүүдни [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2014. – Июлиин 11,  25; Авг. 15, 29; Сент 26; Окт. 17, 31; Нояб. 14, 28; Дек. 12, 26;

25. Обогор бүхын хүбүүн Заан ошор [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2014. – Сент. 12.

2015

26. Мүнхэ бэшэ наһандам мүндэлһэн мүрнүүдни [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Янв. 16, 30; Февр. 13, 27; Март. 13, 27; Апр. 10, 24; Майн 15, 29; Сент. 25; Окт. 2

27. Минии тоонто Дархинтам [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Авг. 28

28. Угай hүлдэ [Текст] / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Июн. 26; Авг. 14, 28; Сент. 11

29. Алдуутай үгэ [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Окт. 30; Нояб. 13, 20

30. Хүнхэр хүрэжэ, Сэрэн-Долгор эгэшын сай ууhан хүнби [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2015. – Нояб. 27; Дек. 11

2017

31. Ута наhанай харгыда Д.Д. Гармаев тухай [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Февр. 24

32. Урихан дулаахан шарайгаараа угтан тоонтомни байдаг лэ [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Июл. 28; Авг. 11

33. Агын Сүүгэлэй дасанай ламанарай түүхэ домогhоо [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Окт. 27; Нояб 10, 24.

34. «Ажалай туг» газетэеэ дэмжэе [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Дек. 29

35. Агын буряадуудай хаан тайжа Николайе угтаhан ба угтамжын бэлэдхэл тухай [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2017. – Дек. 29

2018

36. Агын буряадуудай хаан тайжа Николайе угтаhан ба угтамжын бэлэдхэл тухай [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2018. – Янв. 12, 26.

2019

37. Баабгай хүдэри хоёр; тохорюун; тоодогой үншэн дальбараа; Бэшэг [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Майн 31.

38. Таабайн гуламта; «А» үзэг эрдэмэй эхин, аяага саймнай эдеэнэй дээжэ; Халуун зүрхэмни; Хүбшын гол [Текст]: / Д. Гармаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Сент. 27.

 

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Полезные ссылки

Полезные ссылки