Намжилова Роза Баировна

Биография.

Родилась в 1946 году в селе Енгорбой Закаменского района. «Отличник просвещения Российской Федерации», «Заслуженный учитель Республики Бурятия», член литературного объединения «Уран Дүшэ», автор сборника стихов «Сэгнэнэб шамаяа, hахюуhам» и многочисленных публикаций.

В 1969 году поступила в Бурятский педагогический институт имени Доржи Банзарова. После окончания института начала свою педагогическую деятельность в родном селе.

С 1970 по 1982 гг. работала инспектором домоуправления в г. Ленинграде. В 1982 году награждена знаком «Победитель социалистических соревнований». Затем работала в школах города Закаменска преподавателем математики, руководителем шахматного клуба «Белая ладья».

В 2005 году издан сборник стихов « Сэгнэнэб шамаяа, һахюуһам», который высоко оценили поэты и писатели Бурятии Г. Чимитов, Б. Шойдоков, А. Ангархаев, Н. Шабаев и др.


«Үлгы минии тоонто»

Хорин нахюур хада уулаар
Хилэ татажа ербыгээд,
Ара байсынгаа үндэрhөө
Аршаанаар билтарhан нютагни.
Энэл даа эсэгым тоонто,
Элинсэгэйм бууhан нютаг,
Аймаг зоноороо хамта
Аза жаргалай хотог.
Зэдэ, Сэхир уhа голнууд
Зэлэ татан урилдаа,
Заахан наhанайм үдэрнүүд
Зүүдэндэм hэтэ манагдаа
Угтаал даа эжымни үлгы,
Угайм тахиhан нютаг,
Улад зоноороо үлзы
Утын жаргалай хотог.
Хорбоо юртэмсын альган дээр
Хүүхэн-Бүмбэй hахюуhатай,
Хадын зоной абаритай,
Хонгоодор гарбалтай Ёнгорбоймни.
Эндэл даа жаргалай орон,
Эндэл даа заяанай одон,
Эндэл даа зүүдэнэйм эхин,
Эндэл даа дуранайм охин.

«Дууланаб, Илалтын үдэрэй солые»
Эрхэ сүлөөгэй нангин hүлдые тэмсэлдэ олоод,
Эхэ орондоо амгалан тайбанай жолоое барюулааш,
Эзэрхэг түримхэй хархис дайсаниие эшээндэнь этэрээд,
Эбдэрэл, hайндаралай, үхэл тахалай үүдые хаагааш,
                                                                               Илалтын үдэр!
Хамаг хүсэеэ балта хадууртал нюдарга болгоод,
Хамха сохёош, хазажа садахагүй хомхой дайсанай үргые.
Мянга дүрбэн зуун арбан найман үдэр hүниин тэмсэлдэ
                                                                                                  илаад,
Мандуулаш нютагтаа Баатар-Армитаяа эрхэ сүлөөгэй
                                                              hүлдые, Илалтын үдэр!
Дуулагты, хэлэнэб, дайн дажарай дүлэтэ хэлэниинь
Дэбhүүлээ hэегүй дүшэн табан оной хабар,
Шагнагты, дабианаб, шэхэжэ садахагүй улаан хоолойгынь
Шангаар бажууhан баатар сэрэгшын hэшхэл сэбэр,
                                                                                       Илалтын үдэр!
Хүнэй ухаае замбуулинда дэгдээhэн хоридохи зуун жэлые
Хожом хойно ерээдүйн үетэн үндэрөөр сэгнэхэ,
Хамууhаа үлүүгээр хохидол асарhан дэлхэйн дайе
Хүгжэхынь хүлеэнгүй тамын оёорой hургаалда хүртөөхэ,
                                                                                    Илалтын үдэр!
Түүхэдэ ороhон Илалтын үдэрэй холодон ошоходо,
Тамалнал зүрхыем үдэртөө дүүрэн харюугүй асуудал.
Сүлөөдэ дуратай, хүршэдөө хориггүй ажалша арадтам
Соносхол үгыгөөр шолмос дайсан юундэ асарааб
                                                          hандарал, Илалтын үдэр!
Харагдаа даа, үлэсхэлэн байдалай харанхы оёор,
Халхалжа ядахадаа Эхэ дайдамнай hанаа алдаа,
Үзэгдөө даа, хүнэй мяхаар түлишэ болгоhон аюул,
Үндэжэ ядахадаа Эсэгэ тэнгэри дураа гутаа,
                                                                                     Илалтын үдэр!
Буурал Эхэ газарай хүрьhэнhөө өөрын дураар бэшэ hалаад,
Буха үерэй эбхэрhэн долгиндо этэрүүлжэ урдаhан,
Аадарай хохидолдо орожо унаhан олон мододтол мэтэ
Амгалан байдалай түлөө амияа гамнаагүй сэрэгшын
                                                                солые дуудая, Илалтын үдэр!
Дурлажа үрдеэгүй, жаргалаа эдлээгүй хүбүүгээ дайнда алдаад,
Дүүрэн тэгшэ, hанаа дүүрэн hуугаагүйл эхэ, үриеэ шаналан,
Хөөрхы даа, алтан дэлхэйн хүрьhэнhөө халитараа
Хүлеэжэл hуугаал даа, баарhан, эрхиеэ гартаа адхан,
                                                                                            Илалтын үдэр!
Зүгөөр, хүбүүгээ хүлынь дүрөөдэ хүргэхэ hанаатай
                                                                        хүхэндөө нэнгүүлhэн эхэ
Хүнэй бэе руу түмэр туулга шэдэхыень үриеэ hургаагүйл байха,
Үе дамжуулха хүсэлтэй амидын жаргал заяаhан эсэгэ
Үхэл тахалтай нэгэн болоhон хүбүүгээ буруушааhан лэ
                                                                             байха, Илалтын үдэр!
Иимэ аюултай, Эхэ оромни, дүрбэн жэл соо тулажа гараад,
Илалтын баярые зүрхэн бүхэндэ бадарааhаншни болоо
Зүүн Европын арадта зол жаргалай сүлөөрэл асараад,
Зэндэмэни сэрэгшэндээ алдар солые асарhаншни болоо,
                                                                                 Илалтын үдэр!
Дайсаниие даража, түүхэдэ ороhон жабхаланта hайндэр
Тэнсэлгүй уярал, аргагүй баясал түмэн зондо түрүүлхэл
                                                                                               байха,
Гайхамшагта аюулай үндэhые үгы хэhэн солошни
Гурбадахи мянган жэлнүүдтэ хэнэйшье хүбшэргэй
                                               хүлгөөхэл байха, Илалтын үдэр!


Библиография

Отдельные издания

1. Сэгнэнэб шамаяа, һахюуһам [Текст]: шүлэгүүд / Р. Намжилова. – Улаанбаатар: Боловсрол судлалын сургууль, 2005. – 88 н. — 1500 экз.

         2. Амидын жаргалай эрьегүй далайда [Текст]: шүлэгүүд / Р. Намжилова, [редактор С. Б-О. Бальжурова]. – Захаамин, 2016. — 104н. — 100 экз.

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2003

         3. Алтаар бударhан мүшэдэй доро; Байгаалиин шарай; Шамхандаа (дуун); Хабарай эхиндэ (дуун) [Текст]: / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2003. — март. 25

         4. Шүүмжэлэл; Түрүүшын уряал; Хэрэм буляалга; Үнжэгэн дуранай эхинүүд [Текст]: / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2003. — Апр. 1

         4. Шүүмжэлэл; Түрүүшын уряал; Хэрэм буляалга; Yнжэгэн дуранай эхинүүд [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2003. — апрел. 1

         5. Уран дүшын магтаал; Түрүүшын уряал [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2003. — июлиин 8.

         6. Шара набшын тайлбари; Хизаар оронойм хабар; Эрдэни хүлэгтөө [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2003. — окт. 21

         7. Һанаандам мүнхэрһэн балшар наһамни [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2003. — Дек. 9

2006

         7.Сэгнэнэб шамаяа, hахюуhам; Дүрбэн ехэ дүйсэн тухай [Текст]:шүлэгүүд/ Р. Намжилова // Ажалай туг, 2006- янв. 24

         8. Наhанай амаралтада; Аяншын хүсэл [Текст]:шүлэгүүд/Р. Намжилова // Ажалай туг, 2006- апр. 25

2008

         9. Баярым тодыш, байгални; Хэрэм буляалга; Тэмсэлтэ хүсэлэй hүлдэ; шара набшын тайлбари [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2008 — янв. 29

2010

         10. Арбан хоёр жэлэй магтаал [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2010 — янв. 26

2012

        11. Түүхэтэ уулзалга    [Текст]: / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2012 — февр. 10     

        12. Нүүдэлшэ малшанай жаргал [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2012 — июлиин 13

         13. Сэсэрлиг; Айлшалаа шубууд; [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2012 — июлиин 31

         14. Наhанай жаргал; Нэгэл дахин; Сэдьхэлэй хүлгөөн [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2012 — н. 96-101.

2013

         14. Сэнтэй наhан [Текст]: / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2013 — Янв. 25

         15. Уулзуурта түрэhэн бодолнууд  [Текст]: / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2013 — февр. 1 

2014

         16. Һэбэхиин хөөрөөн [Текст]:шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2014 — дек. 26

         17. Хадхууртайхан хасуури  [Текст]:шүлэг / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2014 — дек. 26

2015

          18. Дууланаб, Илалтын үдэрэй солые [Текст]: / Р. Намжилова // Байгал №2. — Улан-Үдэ,  2015. — 69 н.

         19. Амидаралай гурбан эрдэни [Текст]: шүлэг / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2015 — Янв. 16

          20. Сугларагты наадандаа!  [Текст]: шүлэг / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2015 — Янв. 30

         21. Арбан хоёр жэлэй магтаал [Текст]: шүлэг / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2015 — Февр. 13

         22. Дууланаб, Илалтын үдэрэй солые [Текст]: / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2015. — Март. 27. 

2016

          19. Нэгэл дахин; Эрхүүдэй-бэрхүүдэй; һургуулимнай [Текст]: шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2016 — Июлиин 29

          20. Публикация о ней: Мянган жэлэй уулзуурта [Текст]: / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2016 — Авг. 12

          21. Сэгнэнэб гэгээн hахюуhаяа; hэбэхиин хөөрөөн  [Текст]: шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2016 — Авг. 12

          22. Һанаандам мүнхэрhэн балшар наhамни [Текст]: шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2016 — Авг. 26

          23. Сугларагты наадандаа!; Баярым тодыш, Байгални; Наhанай амаралтада [Текст]: шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2016 — Сент. 16

          24. Наhанай жаргал; Сэнтэй наhан  [Текст]: шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2016 — Сент. 30 

2017

          25. Наhанай харгы [Текст]: шүлэг / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2017. — Апр. 28

2019

          26. Сагай үлхөө; Сэгнэнэб гэгээн һахюуһаяа; Һанаандам мүнхэрһэн балшар наһамни; Хадхууртайхан хасуури [Текст]: шүлэгүүд / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2019- Сент. 13. 

          27. Хадхууртайхан хасуури [Текст]: шүлэг / Р. Намжилова // Ажалай туг, 2019- Дек. 27

 

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Полезные ссылки

Полезные ссылки