Самбуев Пурбо Самбуевич

Пурбо Самбуевич Самбуев родился в середине лета (июнь) 1925 года в с. Санага в местности Номто-гол. В 1933 году поступил в местную начальную школу, в 1937 году закончил её, потом поступил в Санагинскую среднюю школу, 8 классов которой закончил в 1941 году. Работал в родном колхозе, с 1949 года работал в г.Улан-Удэ в почтовой связи, в 1953 году начал работать продавцом сельпо в с. Хужир. С 1955 по 1968г учительствует в Хужирской восьмилетней школе, в 1968 г работает в Закаменском районном госстрахе инспектором.
С 1970 года работал сантехником Дутулурской котельной. В 1985 году вышел на пенсию. П. С. Самбуев с 4 класса начал писать небольшие рассказы, очерки и стихи. До окончания 8 класса он являлся редактором стенгазеты, также рисовал карикатуры и шуточные рисунки. Стихи, рассказы П. Самбуева публиковались в районной газете «Ажалай туг», республиканской газете «Буряад үнэн» и журнале «Байкал». Несколько его стихов, заметки об обычаях и традициях местного населения вошли в сборник «Уран Дүшын угалзанууд». («Узоры Уран Дүшэ»), автор книги «Дэлхэй дээрэ үнэн болоhон ушарнууд» («Явления и события, действительно происходившие в мире».


«Туйлаһан Агуу Илалта»

Галзуу Гитлер тэнэг һанаандаа

Гансата совет гүрэниие эзэлэн

Гартаа абахаар түсэб табижа,

Галта дайгаар добтолон ороо һэн.

Халуун наранай элшэ туяае

Хара утаан хииртээгээ бэлэй.

Хамаг олон эхэнэр зоной

Хани нүхэдые хосороогоо бэлэй.

Эрхэшье, бэрхэшье хүнэй хүбүүд

Элһэ шоройдо дарагдан булагдажа,

Эжы, аба, ханилһан нүхэдтөө

Эрьелтэгүйгөөр хахасаа бэлэй.

Дүрбэн жэлэй турша соо болоһон

Дүлэтэ дайн зониие хашараагаа,

Дүүрэн жаргалта элүүр хүнүүдые

Дутамаг аһамаг болгожо туляагаа.

Алтан дэлхэйдэ түймэр табяад

Амархан һалахабди гэжэ һанаа гү,

Арад зоной урда хүсэд тоосон

Амидыгаар нүгэлөө үзэжэ амсаа.

Агууехэ ород арад суугаараа,

Анда олон яһатан нүхэд суугаараа,

Эзэрхэг фашист хорото дайсадые

Эшээн соонь хоргоожо нэрбээ.

Үлгэн дэлхэйн сэнхир тэнгэри

Үүлэгүй боложо гансата сэлмээ һэн.

Үлэн хооһон үншэрһэн хүн зон

Үе наһанаа жаргал бэдэрээ һэн.

Хүлеэжэ ядаһан илалтын үдэр ерэжэ,

Хүн зон хүхюун шарай шарайлаа һэн.

Хүрин улаан һүлдэ тугууд намилзан,

Хүсэ шадалаа харуулһан тэмдэг үгөө һэн.

Уян сэдьхэлэй утаһан гэнтэ таһаржа,

Уйдхар гашуудал тэгшэ болоо һэн.

Урдамнай жаргал байха гэжэ найдаад,

Уйдхараа тараан һамаардаг һэн.

Хатуу шанга дайнай үеын хүнүүд

Хашаралтагүй бэрхэшээл дабаа ха юм.

Ара талада хүдэлһэн ажалшад

Агуу Илалта туйлалсаа ха юм.

Эхэ орон түрэл нютагаа түлөө,

Эрхэ сүлөө жаргалай түлөө,

Дайнда унаһан хүнүүдэй нэрэ солые

Дахин дабтажа шэнээр һэргээел,

Халуун дайнһаа бусажа ерээшэд

Хаһагүй боложо үтэлбэд ха юм.

Наһанаа хэмдэ хүрэтэрынь эдэнэртэ

Налгай зохидоор хандажа ябаял,

Хүндэ ажалһаа хашарааб гэнгүй,

Хүйтэнэй сагта даарааб гэнгүй,

Ара талада амаралтагүй хүдэлһэн

Ажалша малша ажалай ветерануудта алдар соло!


Библиография

Отдельные издания

  1. Дэлхэй дээрэ үнэн болоһон үйлэ ушарнууд [Текст]: / П. Самбуев. — Захаамин, 1994. — 49н.

Публикации в периодических изданиях и сборниках

1996

  1. Минии хүсэл; Нүхэд [Текст]: шүлэгүүд / П. Самбуев // Байгал № 4. — Улан-Удэ, 1996. — н. 50-51.

2007

  1. Санагын таабайнар  [Текст]: шүлэгүүд / П. Самбуев // Ажалай туг — Захаамин, 2007. — сент. 25.

2012

  1. Дэлхэй дээрэ болоһон үйлэ ушарнууд [Текст]: / П. Самбуев // Байгал, №2 — Буряад үнэн, Улаан-Үдэ, 2012. —  н. 154-156.

2016

  1. Архи, тамхи, шагай хаанаhаа бии болооб? [Текст]: хөөрөөн / П. Самбуев // Ажалай туг — Захаамин, 2016. — Янв. 29

2018

  1. Архи, тамхи, шагай хаанаhаа бии болооб? [Текст]: хөөрөөн / П. Самбуев // Ажалай туг — Захаамин, 2018. — Авг. 31

2020

  1. Ургыхан [Текст]: шүлэг / П. Самбуев // Ажалай туг — Захаамин, 2020. — Авг. 14.
  2. Заяанай заншал [Текст]: / П. Самбуев // Буряад үнэн № 45, Улаан-Үдэ, 2020. —  н. 11.

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Полезные ссылки

Полезные ссылки