Соктоев Николай Батуевич

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - %D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%9D.-849x1024.jpg Николай Батуевич Соктоев родился 15 июня 1953 года в с. Ехэ-Цакир Закаменского района. Окончил Дальневосточный институт искусств в 1981 году с присвоением квалификации «актер драматического театра и кино».  В 1981-1995 годы – артист, помощник режиссера Государственного Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. В 1995-1999 годы – директор Дома культуры с. Ехэ-Цакир. В 1999-2002 годы – литературный сотрудник, корреспондент еженедельника «Ажалай туг». С 2002 года работает режиссером Ехэ-Цакирского народного театра. Николай Батуевич – член литературного объединения «Уран-Дүшэ», лауреат премии народного поэта Бурятии М. Самбуева, заслуженный работник культуры Республики Бурятия (2003), член Союза писателей Российской Федерации, артист, поэт и драматург.


«Доро дохиноб, танда!»
Илалтын баяр асаралсаhан,
Дайн дажар даралсаhан,
Хорёод оной хүбүүд,
Доро дохиноб, танда!
Тэрэ зунай hүни
Тэрэнги сэсэглээд байгаа.
Одо мүшэд үшөө
Гэрэлтэhээр байгаа.
Тэрэ зунай hүни.
Таанад залуу байгаат.
Тэрэ зунай hүни
Таанад жаргалтай ябаат.
Эдир залуу наhанайнгаа
Баяр жаргал эдлээгүйт.
Аба, эжынгээ дурые
Хүсэд таанад абаагүйт.
Хани болоhон нүхэрөө
Үнэсэжэ, тэбэрижэ үрдеэгүйт.
Шараhан үри хүүгэдээ
Гартаа барижа үзөөгүйт.
Үргэhэ нойртоо садангүй,
Үүр сайхада бодоод,
Дайгаар ороhон дайсадые
Дараха гэжэ мордоот.
Эсэгэ ороноо хамгаалхаяа
Эсэгын хүбүүд зорёо hэн.
Эхэ ороноо аршалхаяа
Эхын хүбүүд мордоо hэн.
Хүнэй ганса хүбүүн
Эрхэ сүлөөгэй түлөө
Хурса hэлмэ барижа
Эхэhээнь таhаржа ошоо.
Айлай арбан хүбүүд
Амар жаргалай түлөө
Адуунай hайниие шэлэжэ
Абаhаа хахасажа мордоо.
Арбан хүбүүдэй нэгэнииньшье
Абынгаа захяа дүүргэжэ,
Эрхэ сүлөөгэй түлөө
Эрьежэ ерээгүй бэлэйл!
Хорото хара могойн
Хэлыень ходоро татаhан
Хорёод оной хүбүүд,
Доро дохиноб,танда!


Библиография

Отдельные издания

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - %D0%94%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE-729x1024.jpg 

 1. Дуулажа ябахаб хододоо [Текст]: дуунууд / Н. Соктоев. – Улаан-Үдэ: Буряад үнэн, 2002. – 102 н.

Публикации в периодических изданиях и сборниках

1994

 1. Сагаан һара; Хүхын дуун [Текст]: дуунууд / Н. Соктоев // Уран Дүшын угалзанууд: хамтын согсолбори. – Захаамин, 1994. – н. 48-49.
 2.  Буряад хэлэн [Текст]: рассказ / Н. Соктоев // Уран Дүшын угалзанууд: хамтын согсолбори. – Захаамин, 1994. – н. 50-51.

2001

 1. Элдэбын юумэн болодог байна [Текст]: үгүүлэл / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Февр. 6.
 2. Арсаланай хүбүүн Василий [Текст]: [Нютагай хүбүүнэй дурасхаалда]  / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Февр. 6.
 3. Бүхы нютагайм абанарта; Дуугаа тандаа зорюулая [Текст]: дуунууд / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Майн 8.
 4. Хэрмэн [Текст]: үгүүлэл / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июниин 26.
 5. Жаргалтай бүлэ [Текст]: хоёр үйлэтэй драма / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июлиин 10, 17, 24, 31; Авг. 7, 21.
 6. Һүниин байлдаан [Текст]: рассказ / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июлиин 3.

2002

 1. Дуулажа ябахаб хододоо [Текст]: дуунууд / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Февр. 19.
 2. Бүхы нютагай абануудта; Захаамин; Дуулажа ябахаб хододоо [Текст]: шүлэгүүд, дуунууд / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Февр. 19.

2003

 1. Хүлисөөрэй хүүхэмни [Текст]: [Сагһаа урид нүгшэһэн Саяна басагандаа…]: шүлэг / Н. Соктоев // Ажалай туг, 2003. – Янв. 28.
 2. Манай нэгэн [Текст]: үнэн болоһон ушар / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2003. – Авг. 26, сент. 2,
 3. Захаамин; Абамнай [Текст]: дуунууд / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2003. – Авг. 26.
 4. Дуулажа ябахаб хододоо [Текст]: дуунууд / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Сент. 2.

2008

 1. Гансаардалга [Текст]: зүжэг / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Апр. 22- Авг. 26.
 2. Ами наһамни [Текст] / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2008. – Окт. 28.

2012

 1.  Боохолдой хараһан золиг [Текст]: рассказ / Н. Соктоев // Байгал №2. – Улан-Үдэ, 2012. – н. 52-54.
 2.  Эрэ хүнэй жаргал модон соо гэжэ [Текст]: үнэн болоһон ушар / Н. Соктоев // Байгал № 2. – Улан-Үдэ, 2012. – н. 54-55.
 3.  Илалтын баяр [Текст]: баллада / Н. Соктоев // Байгал № 2. – Улан-Үдэ, 2012. — – н. 55-56.

2017

 1. Эжы, Баярта уулзалга [Текст]: / Н. Соктоев // Байгал № 3. — Улан-Үдэ, 2017. — н. 3.

2019

 1. Гамныт даа байгаалияа [Текст]: поэмэ / Н. Соктоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2019. – Июл. 12.

2020

 1. Сахюур шулуунhаа удхатай Ехэ-Сахирни [Текст]: статья / Н. Соктоев // Буряад Үнэн № 3 (вкладыш). — Захаамин, 2020. — Июлиин 31.

Публикации о нём

2014

 1. Николай Батуевич Соктоевай зохёолнууд [Текст] / Б. Гомбоев // Ажалай туг. – Захаамин, 2014. – Янв. 31.- Февр. 28.

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Полезные ссылки

Полезные ссылки