Очиров Николай Цыденович

Биография

Очиров Николай Цыденович родился 29 января 1957 года в селе Енгорбой Закаменского района.

В 1972 году окончив Енгорбойскую восьмилетнюю школу, поступил в Санагинскую среднюю школу и окончил в 1974 году. В 1974-1975 годах участвовал в строительстве села. 9  мая 1975 года был призван в армию, служил в Читинской области и в Улан-Удэ. Был механиком-водителем танка. В мае 1977 года вернулся домой. До 1978 года работал в предприятиях Управснабсбыт и ПОШ.

С 1978 по 1982 гг. учился в Улан-Удэнском педагогическом училище, на факультете подготовки учителей начальных классов. Окончив, преподавал в Хамнейской средней школе. В 1983 году вернувшись в родное село, работал учителем бурятского языка и литературы. При школе Николай Цыденович основал детский литературный кружок «Булагай эхин». В 1994 году участвовал в конференции  молодых и начинающих писателей в г. Улан-Удэ. В том же году он участвовал в съезде, посвященном 60-летию Союзу писателей Бурятии.

Был членом районного литературного объединения «Уран-Дүшэ».

Стихи Николая Цыденовича вошли в такие коллективные сборники писателей и поэтов литературного объединения «Уран-Дүшэ», как «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо», «Уран дүшын угалзанууд». Его стихи публикуются в журнале «Байгал» и в газетах. В 1995 году он был награжден грамотой Народного хурала Республики Бурятия. В 2001 году ему было присвоено звание Почетный работник общего образования Российской Федерации.


«Дайнай үеын эжынэр»
Хайруулаалта хатуу үедэ
Хонгор дуулим сэдьхэлээ,
Хамгаалаалта хамта хүбүүдтэеэ
Хайрата Эхэ ороноо.
Эрын нугалха ажалые
Ээм дээрээ даагаалта.
Модошье отолхо хэрэгтэ
Мэргэн шадалаа харуулаат.
Үбhэнэй халуун үедэ
Үүрээр эртэ бодожо,
Үргэhэ нойроо мартажа,
Үдэршье, hүнишье шогшолдоот.
Арьяатантай, үбшэнтэй тулалдажа,
Адуу малаа хамгаалжа,
Амаа тоhодохо азатайдаа
Амидарха аргатай ябаалта.
Үри хүүгэдээ энхэржэ,
Үлгын дуу дуулаха
Үе забhаршье олоогүйт,
Үлэншье ябаhандаа гомдоогүйт.
Үзэхые үзөөлтэ эжынэр,
Үүлэтэ хэрзэгы сагта
Уран шүлэгөө бэшэhүү,
Үбдэглэжэ, тандаа мүргэhүү.


Библиография

Отдельные издания

1. Хурмаста уулым хормойдо [Текст]: шүлэгүүд / Н. Очиров, (ред. Ц.Ц. Ринчинов) – Захаамин, «Знамя труда» 2007. – 120 н. — 200 экз.

2. Наһанайм харгы [Текст]: шүлэгүүд / Н. Очиров, (ред. Э.И. Бальжанова) – Улаан-Үдэ, 2017. – 78 н. — 150 экз.

Публикации в периодических изданиях и сборниках

1992

 1. Буян хэе; Намтар; Нютаг; Ангуушан; Багын нүхэд; Хүсэл [Тескт]: шүлэгүүд / Н. Очиров // Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо: согсолбори. – Захаамин, 1992. – н. 67-70.

1994

1. Эжыдээ; Үе сагни; Хара сагаанай тэмсэл соогуур [Тескт]:         шүлэгүүд / Н. Очиров // Уран Дүшын угалзанууд: хамтын согсолбори. – Захаамин, 1994. – н. 52-53.

1996

 1. Ангуушан; Багын нүхэд; Хүсэл [Тескт]: шүлэгүүд / Н. Очиров // Байгал № 4. — Улан-Удэ, 1996. — н. 54-55.

2003

1. Эжымни; Хангайдаа ябааб һаяар!; Шүлэгни — хүлэгни!; Хүнэй абари зан [Текст]: шүлэгүүд / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2003. – Авг. 12.

2. Хонин жэл; Сагаан һара; Эжыдээ; Буряад басаганда; Гал гуламта [Текст]: шүлэгүүд / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2003. – Февр. 25.

3. Үглөөгүүр; Дууша нүхэдни; Хүүхэн Бүмбэ [Текст]: шүлэгүүд / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2003. – Дек. 16.

2005

 1. Хараутаан дундуур… [Текст]: шүлэг / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2005. – Апр. 26.
 2. Буряадхэлэеэ бэрхээр шудалая [Текст] / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2005. – Апр. 26.
 3. Гунигдүүрэн дэлхэйдэ… [Текст]: шүлэг / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2005. – Июниин 28.
 4. Наһанай баяр [Текст]: шүлэг / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2005. – Июниин 28.
 5. Һайн даа![Текст]: шүлэг / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2005. – Июниин 28.
 6. Жабдаабүхын соло! [Текст]: шүлэг / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2005. – Июниин 28.
 7. Мүнгэн; Юумэн бүхэн мүнхэ гу? [Текст]: шүлэг / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2005. – дек. 27

2006

 1. Юрын лэ дуушаньби [Текст]: шүлэг / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2006. – июниин. 27

2008

 1.  Этигэл [Текст]: / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2008. – июниин 24.
 2. Санагын Дуйнхор субаргын магтаал [Текст]: / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2008. – окт. 28
 3. Малгайтай туулай, һаадагтай нохой [Текст]: / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2008. – дек. 23
 4. Хулгана жэлнай [Текст]: / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2008. – янв. 29.

2011

 1. Тайбан байдалай түлөө [Текст]: / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2011. – янв. 18
 2. Дайгаа даралсаһан үбгэд; Ниидыш, минии хүлэг; Наһанай удха; Дуунууд [Текст]: / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2011. – дек. 27.

2012

 1. Нажарай нэгэ үглөө; Хүүхэн бүмбын домог; Юрын лэ дуушанби [Текст]: / Н. Очиров // Байгал № 2. — Улан-Үдэ, 2012. — н. 85-87.

2013

 1. Ашыень харюулжа шадаагүй [Текст]: / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2013. – апр. 12
 2. Ажамидарал [Текст]: / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2013. – апр. 26

2018

 1. Эжымни; Дайнай үеын эжынэр [Текст]: шүлэгүүд / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2018. – Майн. 11

2019

 1. Ажамидарал; Наhанай удха; Бугын дуун; Намар; Шүлэгни — Хүлэгни! [Текст]: шүлэгүүд / Н. Очиров // Ажалай туг. – 2019. – Сентябриин 27.

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Полезные ссылки

Полезные ссылки